Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 dle stanovených kritérií

Mateřská škola Nová Ves, okres Mělník,
příspěvková organizace
Nová Ves 70, 277 52

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 dle stanovených kritérií

Ředitelka mateřské školy Nová Ves rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje / nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nová Ves od 1. 9. 2024.

Počet přijatých přihlášek: 6

Počet volných míst: 12

 

 1. PMŠ  1/2024         přijat/a

 2. PMŠ  2/2024         přijat/a

 3. PMŠ  3/2024         přijat/a

 4. PMŠ  4/2024         přijat/a

 5. PMŠ  5/2024         přijat/a 

 6. PMŠ  6/2024         přijat/a

 

Převzetí rozhodnutí u ředitelky školy v termínu od 20.5.2024 do 22.5.2024 od 10,00 do 11,30 a od 14,30 do 15,30 nebo po telefonické domluvě. Kontakt: 602 468 884.

 

V Nové Vsi  10.5.2024

Zveřejněno10.5.2024

 

Rozhodnutí o přijetí 2024/2025 ke stažení ve formátu pdf.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2024/25

Směrnice č. 1 /2024

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Nová Ves, okres Mělník, příspěvková organizace

Ředitelka Mateřské školy Nová Ves, okr. Mělník, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Nová Ves v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Do mateřské školy jsou přijímány děti, které splňují následující podmínku:

– dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny dle zákona č. 561/2004 Sb. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání mateřské školy.

Základní ustanovení:

I.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá dítě v posledním roce školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné (novelou školského zákona – zákon č. 561/2004 Sb. – vydanou pod číslem 178/2016 Sb. se s účinností od 1.1.2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání, do kterého děti nastoupily poprvé 1.9.2017).

„Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy“ je možné si vyzvednout v MŠ nebo stáhnout na 

webových stránkách základní i mateřské školy. Předškolní zařízení přijímá děti, které k 31. 8. 2024 dovrší věk zpravidla tří let. Mladší dítě je možno přijmout pouze v případě volné kapacity a za podmínky zajištění bezpečného provozu pro všechny děti.

II.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky, nejdříve však od 2 let věku dítěte. Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a stanovení zkušebního pobytu dítěte, který nesmí přesáhnout tři měsíce.

III.

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami (přiznaná podpůrná opatření) k předškolnímu vzdělávání a možnosti vytvořit podmínky pro danou integraci rozhoduje ředitelka školy po dohodě a písemném vyjádření školského poradenského zařízení a pediatra (§ 34 odst. 6 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).

V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě

dětí dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.

IV.

Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkováním podrobit pro trvalou kontraindikaci.. Jak vyplývá z § 50zákona o ochraně veřejného zdraví a ze Stanoviska MŠMT ČR a MZ ČR, tak doklad o očkování nepožaduje škola u dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

V.

Při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce:

Kritéria

KRITÉRIA
1. Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi poslední rok před zahájením povinné školní docházky tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2024 (tyto děti se přijímají přednostně podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění) a děti s trvalým pobytem v Nové Vsi s odkladem školní docházky.
2. Děti s trvalým pobytem a s trvalým pobytem jednoho zákonného zástupce od nejstaršího k nejmladšímu.
3. Děti dle věku – od nejstarších po nejmladší bez trvalého pobytu dítěte na území obce Nová Ves.
4. Děti dle individuálního posouzení situace.

Administrativní zabezpečení zápisu

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si zákonný zástupce dítěte stáhne na webových stránkách mateřské školy, nebo si ji osobně v mateřské škole v provozní době. Veškeré změny a náležitosti týkající se pokynů a administrativního zabezpečení zápisu jsou obsaženy v této směrnici. Dále jsou k dispozici na webových stránkách školy a obce Nová Ves.
 2. O přijetí popřípadě o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., § 183,odst.2 ve znění k 01.01.2012 rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno dne 10.5.2024 následujícím způsobem – zveřejněním seznamu přijatých dětí na veřejnosti přístupném místě v mateřské škole – vitrína MŠ a na veřejné vývěsce Obecního úřadu Nová Ves a na webových stránkách mateřské školy. Případné rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno zákonným zástupcům v písemné podobě doporučeným dopisem. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.
 3. Možnost nahlížet do spisu stanovila ředitelka MŠ na den 13.5.2024 od 10,00 do 14,00. O nahlédnutí do spisu požádá zákonný zástupce předem buď telefonicky nebo mailem.
 4. Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání postupuje ředitelka školy v souladu s výše uvedenými kritérii a touto směrnicí.
 5. Mateřská škola přijme v souladu s § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví pouze dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci /doloženo písemně/. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením od praktického lékaře.
 6. Proti rozhodnutí ředitelky školy se mohou zákonní zástupci odvolat ve lhůtě 15 dnů v souladu s poučením uvedeným na rozhodnutí.
 7. Trvalé bydliště Nová Ves tzn. Nová Ves, Miřejovice, Staré Ouholice, Nové Ouholice, Vepřek.
 8. Dětem budou při zápisu přidělena registrační čísla, pod kterými budou zveřejněny informace o přijetí (ochrana osobních údajů). Registrační číslo dítěte je uvedeno v „Protokolu o vyjádření k podkladům přijímacího řízení do mateřské školy“, který zákonný zástupce obdrží a podepíše v den zápisu.

 

Závěrečná ustanovení :

Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku (na uvolněná místa, do naplnění kapacity školy).

 

V Nové Vsi dne 5.1.2024

Martina Srncová
pověřená řízením mateřské školy

ZŠ Vraňany – Zápis do 1. třídy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRAŇANY, okres Mělník
Adresa: Vraňany 67, 277 07,
telefon: 315 691 086,
e-mail: zs.vranany@seznam.cz,
web: zsvranany.cz

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Pondělí 3. dubna 2023

13 – 16h
s rezervací na webu školy

16 – 17h
bez rezervace
v ZŠ Vraňany

K zápisu s sebou vezměte:

 • Rodný list dítěte
 • Platný občanský průkaz jednoho z rodičů
 • Popř. žádost a odborné vyjádření k odkladu povinné školní docházky

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 se týká dětí narozených v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 a dětí po odkladu školní docházky.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

 


 

          ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÁ VES, OKRES  MĚLNÍK

                                 PRO ŠKOLNÍ ROK  2023/2024

Zápis proběhne ve středu 3. května 2023 v době od 10,00 do 16,00.

 

K zápisu zákonný zástupce přinese:

 

–  „Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy“ s vyjádřením lékaře ke zdravotnímu 

    stavu dítěte

–  občanský průkaz

–   rodný list dítěte

 

„Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy je možné si vyzvednout v mateřské škole (provozní doba denně od 6,30 do 16,00)  nebo stáhnout na webových stránkách  mateřské školy. Předškolní zařízení přijímá děti, které k 31. 8. 2023 dovrší věk zpravidla tří let. Mladší dítě je možno přijmout pouze v případě volné kapacity a také pokud bude možné zajistit veškeré bezpečností a provozní podmínky dle platné legislativy.

Podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce doloží tuto povinnost potvrzením od praktického dětského lékaře.

 U zápisu se nevyžaduje přítomnost dítěte, ale je možná a vítaná. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (tak, aby byly chráněny osobní údaje), bude zveřejněn ve vývěsce mateřské školy a na webových stránkách školy do 30 dnů od konání zápisu.

Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů (§183 odst. 2 školského zákona podle novely č. 472 / 2011 Sb.).

 

Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 30 dnů od konání zápisu do mateřské školy.

 

  Do naplnění volné kapacity se budou děti přijímat podle těchto kritérií:

 

 

 KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÁ VES

 

 

1.

 

 Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi poslední rok před zahájením povinné školní docházky tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2023 (tyto děti se přijímají přednostně podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění) a děti s trvalým pobytem v Nové Vsi s odkladem školní docházky.
 2.  Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi od nejstaršího k nejmladšímu.
3. Děti bez trvalého pobytu v Nové Vsi od nejstaršího k nejmladšímu.

 

 V Nové Vsi dne 5. 1. 2023                                                                      Martina Srncová

                                                                                                                    pověřená řízením MŠ

 

Kontakt:

MŠ Nová Ves 70, 277 52
tel. 315 765 037   nebo 602 468 884
mail: msnovaves@seznam.cz   

 

Směrnice č. 1/2023 – Kritéria

Přihláška dítěte k zápisu do MŠ PDF ke stažení

 

Kritéria pro přijetí – zápis do 1. a 6. třídy 23/24 Veltrusy

Bližší informace k zápisu do 1. a  6.třídy pro školní rok 2023 – 2024:

 

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024 ZÁPIS – 1. TŘÍDA

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023 – 2024 se koná ve středu 19. 4. 2023 od 13.30 do 18.00 hodin.

 • Podle § 36 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, začíná povinná školní docházka počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. K zápisu se tedy dostaví rodič/e s dítětem narozeným v období:
  od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.
 • U zápisu předloží zákonný zástupce platný občanský průkaz a rodný list dítěte.
 • Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní docházky.
 • Rovněž je zápis povinný pro děti, které mají odloženou školní docházku z loňského školního roku.
 • Registrace pro zápis do 1. ročníku bude zpřístupněna od úterý 4. dubna 2023 do pátku 14. dubna 2023 včetně.
 • Podrobnější informace k registraci, postup a přesný odkaz i aktuální pokyny k průběhu zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy nejpozději 31. března 2023.
 • Registrace a vyplnění potřebných dokumentů bude probíhat: zapisyonline.cz.

ODKLAD

 • Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. školský zákon).
 • O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy, a to na základě:
  1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte
  2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení
  3. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa /odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost/.
 • Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že obdrží žádost rodičů + dvě doporučení k odkladu /všechny náležitosti spojené s odkladem musí být vyřešeny do 30. dubna 2023/.
 • V případě, že jste již rozhodnuti o odklad žádat, je možné si telefonicky domluvit PŘEDEM schůzku a vyřídit potřebné náležitosti mimo řádný termín zápisu /tel. 731 617 991/.

PŘIJETÍ DÍTĚTE PŘED DOVRŠENÍM 6 LET

 • Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku /tzn. od 1.9.2023 do 30.6.2024/, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, pokud je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince /tzn. od 1.9.2017 do 31.12.2017/ k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června /tzn. od 1.1.2018 do 30.6.2018/ je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
      Požadovaná vyjádření přiloží zákonný zástupce k žádosti o plnění povinné školní docházky.

ZÁPIS DÍTĚTE DO 1. ROČNÍKU

 • Po podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání /po vlastním zápise/ rozhoduje o přijetí ředitel školy ve správním řízení. Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů nebude rozhodnutí o přijetí automaticky zasíláno ani vydáváno, ale bude oznámeno těmito způsoby:
  1. zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě u vchodu do školní budovy;
  2. zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na webových stránkách školy.
 • Seznam bude obsahovat registrační číslo dítěte, které bude dítěti přiděleno během zápisu. Seznam bude zveřejněn oběma výše uvedenými způsoby nejméně po dobu 15 dnů.
 • O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. V případě potřeby nebo zájmu si můžete písemné rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte osobně vyzvednout v ředitelně.
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě na Vaši adresu.
 • Předpokládaný termín vyvěšení je stanoven na den: 26. 4. 2023.
 • Pro školní rok 2023 – 2024 bude přijato do 1. ročníku maximálně 68 žáků.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Ředitelka Základní školy Veltrusy, příspěvková organizace, stanovuje kritéria, podle nichž bude postupováno při rozhodování o přijetí/nepřijetí žáka na základě ustanovení § 36 a § 46 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění v případě, pokud počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci žáků překročí kapacitu maximálního počtu žáků základní školy, resp. kapacitu prvního ročníku.

 1. Trvalé bydliště dítěte a minimálně jednoho z rodičů ve Veltrusích nebo ve spádové oblasti školy. V případě, že počet spádových zájemců splňujících uvedené kritérium převýší kapacitu 1. ročníku, bude se o jejich přijetí rozhodovat losováním. Pokud budou zbývat volná místa do naplnění kapacity 1. ročníku/:
 2. Trvalé bydliště dítěte a minimálně jednoho z rodičů v obcích, které do roku 2021 patřily do spádové oblasti školy, a to v pořadí: – Žáci, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Veltrusy. – Ostatní žáci, kteří přicházejí k zápisu do 1. ročníku a splňují kritérium č. 2 V případě, že počet zájemců splňujících kritérium č. 2 převýší počet zbývajících volných míst do naplnění kapacity 1. ročníku, bude se o jejich přijetí rozhodovat losováním dle uvedeného pořadí podmínek přijetí.
 3. Ostatní žadatelé – POUZE v případě, že po přijetí žáků na základě bodu 1 a 2 do 1. ročníku nebude naplněna kapacita 1. ročníku.

V případě, že počet zájemců přijímaných na základě kritéria č. 3 převýší počet zbývajících volných míst do naplnění kapacity 1. ročníku, bude se o jejich přijetí rozhodovat losováním. Termín případného losování bude oznámen.

Losování provede ředitelka školy za přítomnosti zástupce zřizovatele a zástupce Rady školy. O průběhu losování bude pořízen protokol.

 

Mgr. Světlana Racková

ředitelka školy

 

KE STAŽENÍ:

ZŠ Veltrusy kritéria k zápisu pro školní rok 2023-24 1.TŘÍDA

ZŠ Veltrusy kritéria k zápisu pro školní rok 2023-24 6 TŘÍDA

Zápis do 1. třídy 23/24 Veltrusy

Věc: Vyhlášení zápisu do 1. třídy pro školní rok 2023 – 2024

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023 – 2024 se koná:

ve středu 19. dubna 2023 od 13.30 do 18 hodin v budově ZŠ Veltrusy.

K zápisu se dostaví děti narozené v době od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017
a starší, které dosud školu nenavštěvují.

Zápis je povinný i pro děti, které mají odloženou školní docházku
z loňského školního roku.

Rovněž je zápis povinný i pro děti, jejichž rodiče budou žádat
o odklad školní docházky.

Vezměte si s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného
zástupce.

Bližší informace k organizaci a průběhu zápisu budou nejpozději
3. 3. 2023 zveřejněny na webových stránkách školy – www.skolaveltrusy.cz

Mgr. Světlana Racková
ředitelka školy

 

ZŠ Veltrusy zápis 23 vyhlášení na web – PDF soubor ke stažení

Zvláštní zápis / Cпеціальний запис

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Mateřská škola Nová Ves, okres Mělník

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 27. června 2022 od 8:30 do 15:30

Místo zápisu / Місце запису: Mateřská škola Nová Ves 70, 277 52

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi na stránkách mateřské školy nebo lze vyzvednout osobně v mateřské škole)

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Nové Vsi dne/дата 13.6.2022

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

Martina Srncová

 

 

Směrnice č. 2 /2022

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v Mateřské škole Nová Ves, okres Mělník, příspěvková organizace

Ředitelka Mateřské školy Nová Ves, okr.Mělník, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí do mateřské školy. Zvláštní zápis se bude řídit školským zákonem a materiál navazuje na § 2 zákona č. 67/ 2022 Sb. ze dne 21.3.2022 ( Lex Ukrajina školství ).

Do mateřské školy jsou přijímány děti, které splňují následující podmínku:

dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny dle zákona č. 561/2004 Sb. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání mateřské školy.

Základní ustanovení:

I.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ je možné si vyzvednout v MŠ nebo stáhnout na 

webových stránkách mateřské školy.

II.

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem:

* kterým byla poskytnuta ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Poukazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany,

* kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

IV.

Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkováním podrobit pro trvalou kontraindikaci.. Jak vyplývá z § 50zákona o ochraně veřejného zdraví a ze Stanoviska MŠMT ČR a MZ ČR, tak doklad o očkování nepožaduje škola u dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

V.

Při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce:

Kritéria

KRITÉRIA

1.

Děti s místem pobytu v Nové Vsi poslední rok před zahájením povinné školní docházky tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2022 (tyto děti se přijímají přednostně podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

2.

Děti s místem pobytu v Nové Vsi od nejstaršího k nejmladšímu.

   

Administrativní zabezpečení zápisu

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si zákonný zástupce dítěte stáhne na webových stránkách mateřské školy, nebo si ji osobně v mateřské škole v provozní době.

K žádosti je nutné přiložit:

* vízový doklad dítěte

* doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat

* místo pobytu dítěte pro určení spádovosti

* potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě, kontraindikaci ( neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání viz výše kap. IV)

2. O přijetí popř. o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Uchazečům budou přidělena registrační čísla, pod nimiž budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

3. Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána, ale bude vyvěšen seznam registračních čísel ve vývěsce mateřské školy a na webových stránkách mateřské školy. Rozhodnutí o nepřijetí obdrží oprávněná osoba poštou do vlastních rukou

4. Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání postupuje ředitelka školy v souladu s výše uvedenými kritérii a touto směrnicí.

5. Mateřská škola přijme v souladu s § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví pouze dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci /doloženo písemně/. Doložení povinného očkování je také přesně stanoveno v příloze „Informace k zápisu..“, která je součástí této směrnice.

6. Trvalé bydliště Nová Ves tzn. Nová Ves, Miřejovice, Staré Ouholice, Nové Ouholice, Vepřek.

7. Dětem budou při zápisu přidělena registrační čísla, pod kterými budou zveřejněny informace o přijetí (ochrana osobních údajů). Registrační číslo dítěte je uvedeno v „Protokolu o vyjádření k podkladům přijímacího řízení do mateřské školy“, který zákonný zástupce obdrží a podepíše v den zápisu.

V Nové Vsi dne 13.6.2022

Martina Srncová

pověřená řízením mateřské školy

 

Žádost o přijetí dítěte / Заява про зарахування дитини

 

Zápis – Rozhodnutí o přijetí 2022/2023

Mateřská škola Nová Ves, okres Mělník, příspěvková organizace

Nová Ves 70, 277 52

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 dle stanovených kritérií

Ředitelka mateřské školy Nová Ves rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje / nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nová Ves od 1. 9. 2022.

Počet přijatých přihlášek: 17

Počet volných míst: 12

PMŠ 1/2022 přijat/a
PMŠ 2/2022 nepřijat/a
PMŠ 3/2022 přijat/a
PMŠ 4/2022 přijat/a
PMŠ 5/2022 přijat/a
PMŠ 6/2022 přijat/a
PMŠ 7/2022 nepřijat/a
PMŠ 8/2022 nepřijat/a
PMŠ 9/2022 přijat/a
PMŠ 10/2022 přijat/a
PMŠ 11/2022 nepřijat/a
PMŠ 12/2022 nepřijat/a
PMŠ 13/2022 přijat/a
PMŠ 14/2022 přijat/a
PMŠ 15/2022 přijat/a
PMŠ 16/2022 přijat/a
PMŠ 17/2022 přijat/a

 

Převzetí rozhodnutí u ředitelky školy v týdnu od 30 .5. 2022 do 2. 6. 2022 nebo po telefonické domluvě.
Kontakt: 602 468 884.

 

V Nové Vsi  23. 5. 2022

Zveřejněno: 24. 5. 2022

 

Rezervace k zápisu do 1. třídy ZŠ Veltrusy

Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace,
Opletalova 493, 277 46 Veltrusy,
tel. 315 781 188, e-mail: skola.veltrusy@seznam.cz


Veltrusy 15. března 2022

Vážení rodiče předškoláků

přiblížil se termín zápisu Vašich dětí do 1. třídy. Žádost o přijetí do 1. ročníku je nutné vyplnit předem na odkaze: https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/skolaveltrusy/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4481#
Odkaz bude aktivní od pondělí 21. března 2022 do pátku 1. dubna 2022. Čas rezervace nemá vliv na přijetí/nepřijetí žáka do školy.

Odkaz na rezervaci termínu najdete rovněž na našich webových stránkách: www.skolaveltrusy.cz .

Při vyplňování žádosti o přijetí si současně zarezervujete termín vlastního zápisu, který se bude konat 6. 4. 2022. Rezervace termínu neznamená výběr paní učitelky, u níž bude zápis probíhat. Zájemci o zápis bez vyplněné žádosti o přijetí a rezervovaného času budou samozřejmě rovněž zapsáni, ale budou muset vyčkat na volný čas u některé zapisující paní učitelky.

Do školy je třeba dostavit se cca 15 – 20 minut před rezervovaným časem, protože rodiče musí vyplnit několik dokumentů a doložit příslušné doklady. K zápisu si, prosím, doneste občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, doporučení školského poradenského zařízení /POUZE pokud má dítě doporučena podpůrná opatření/.

Budeme se snažit dodržet rezervovaný čas zápisu. Je ale samozřejmě možné, že nastane nějaké nepředvídatelné zdržení apod. V takovém případě Vás prosím o trpělivost a toleranci – jistě nejen my učitelé, ale i Vy rodiče chcete, aby zápis budoucích prvňáků proběhl v klidu a v příjemné náladě.

V případě nejasností nebo dotazů můžete volat na tel. 731 617 991 nebo psát na e-mail: skola.veltrusy@seznam.cz .

Za ZŠ Veltrusy

Mgr. Světlana Racková
ředitelka školy

Zápis do 1. třídy ZŠ Veltrusy

Vážení rodiče,

zápis do 1. třídy pro školní rok 2022- 2023 se koná ve středu 6. dubna 2022 od 13.30 do 18 hodin v budově ZŠ Veltrusy.

U zápisu rodiče předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní docházky.

Rovněž je zápis povinný pro děti, které mají odloženou školní docházku z loňského školního roku.

Podle § 36 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, začíná povinná školní docházka počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

K zápisu se tedy dostaví rodič/e s dítětem narozeným v období

od 1. 9 . 2015 do 31. 8. 2016

Registrace do 1. ročníku bude zpřístupněna od pondělí 21. března 2022 do pátku 1. dubna 2022 včetně. Podrobnější informace, postup a přesný odkaz budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci využijeme i letos možnost registrovat se a vyplnit potřebné dokumenty na: zapisyonline.cz. Průběh zápisu se bude řídit platnými aktuálními nařízeními. Pokud to bude možné, bude vlastní zápis probíhat za přítomnosti dětí.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. školský zákon).

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě:

 1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte
 2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení
 3. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost.

Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že obdrží dvě doporučení k odkladu (všechny náležitosti spojené s odkladem musí být vyřešeny do 30. dubna 2022).

V případě, že jste již rozhodnuti, že budete o odklad žádat, je možné si telefonicky domluvit PŘEDEM schůzku a vyřídit potřebné náležitosti mimo termín zápisu /tel. 731 617 991/.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku /tzn. od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023/, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince /tzn. od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016/ k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června /tzn. od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017/ je doporučující vyjádřeni školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
Požadovaná vyjádřeni přiloží zákonný zástupce k žádosti o plnění povinné školní docházky.

Po podáni žádosti o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání /u zápisu/ rozhoduje o přijetí ředitel školy ve správním řízení. Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů nebude rozhodnutí o přijeti automaticky zasíláno ani vydáváno, ale bude oznámeno těmito způsoby:

 • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě u vchodu do školní budovy;
 • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na webových stránkách školy.

Seznam bude obsahovat registrační číslo dítěte, které bude dítěti přiděleno během zápisu. Seznam bude zveřejněn oběma výše uvedenými způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín vyvěšení je stanoven na den: 22. 4. 2022.

Pro Školní rok 2022 – 2023 bude přijato do 1. ročníku maximálně 58 žáků.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnuti, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. V případě potřeby nebo zájmu si můžete písemné rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte osobně vyzvednout v ředitelně.

Rozhodnutí o nepřijeti ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě na Vaši adresu.

Ředitelka Základní školy Veltrusy, příspěvková organizace, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí či nepřijetí žáka na základě ustanovení § 36 a § 46 zákona č. 561/2004
Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění v případě, pokud počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci žáků překročí kapacitu maximálního počtu žáků základní školy.

Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023

 1. Trvalé bydliště dítěte a minimálně jednoho z rodičů ve Veltrusích nebo ve spádové oblasti školy.
  V případě, že počet spádových zájemců splňujících uvedené kritérium převýší kapacitu 1. ročníku, bude se o jejich přijetí rozhodovat losováním.

Pokud budou zbývat volná místa do naplnění kapacity školy /1. a 6. ročníku/:

 1. Trvalé bydliště dítěte a minimálně jednoho z rodičů v obcích, které do roku 2021 patřily do spádové oblasti Školy, a to v pořadí:
  • Žáci, kteří byli v roce 2021 u zápisu v ZŠ Veltrusy a získali odklad.
  • Žáci, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Veltrusy.
  • Ostatní žáci, kteří přicházejí poprvé k zápisu do 1. ročníku a splňují kritérium č. 2

  V případě, že počet zájemců splňujících kritérium č. 2 převýší počet zbývajících volných míst do naplnění kapacity školy /1. a 6. ročníku/, bude se o jejich přijetí rozhodovat losováním.

 2. Ostatní žadatelé – POUZE v případě, že po přijetí všech žáků na základě bodu 1 a 2 do 1. a 6. ročníku nebude naplněna kapacita školy.

Termín případného losováni bude oznámen. Losování provede ředitelka školy za přítomnosti zástupce zřizovatele a zástupce Rady školy. O průběhu losování bude pořízen protokol.

Mgr. Světlana Racková
ředitelka školy

Dokument ke stažení:

ZS-Veltrusy_zapis-2022