Směrnice o školném

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES, příspěvková organizace

 

Platnost od 1.9.2023                                  Směrnice č.  1

 

Ředitelka Mateřské školy Nová Ves, příspěvková organizace, Nová Ves 70, 277 52 podle §123 odst. 4 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vydává  směrnici o výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole.

 

Úplatu za předškolní výchovu dítěte v mateřské škole tvoří základní částka ve výši 550,- Kč  a je stanovena a hrazena vždy měsíčně.  

  • Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje  bezúplatně od počátku školního roku, který následuje  po dni, kdy dítě dosáhne  pátého roku  věku. Dále se poskytuje bezúplatně vzdělávání pro děti s odkladem školní docházky.
  • Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, se úplata za předškolní vzdělávání nesnižuje.

 

Osvobození od úplaty školného

V době letních prázdnin jsou všichni zákonní zástupci od platby školného osvobozeni.

  • Zákonný zástupce dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den ve dvou po sobě jdoucích kalendářních měsících může být od platby školného za toto období osvobozen na základě podané žádosti. Žádosti je možné vyhovět jedině pokud je dítě dlouhodobě nemocné nebo absolvuje ozdravný pobyt. Vše je třeba doložit písemným potvrzením lékaře.
  • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku  v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č.111/2006 Sb ., o pomoci v hmotné nouzi)
  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (zákon č. 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů), pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy

 

Úplata za kalendářní měsíc je  splatná vždy do 25. dne kalendářního měsíce na měsíc následující, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

Ředitelka mateřské školy zveřejňuje stanovení částky za úplatu předškolního vzdělávání předem na přístupném místě do 31. 8. předcházejícího školního roku.

O výši školného je informován veškerý pedagogický personál / učitelka, AP/.

                                                                                 . 

 

Závěrečná ustanovení

Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném  upozornění  zákonného zástupce dítěte  rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanovené době a nedohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady nebo řešení vzniklé situace.

 

Martina Srncová

 

V Nové Vsi dne 31.8.2023

 

 

Účinnost od 1.9.2023