Třídní schůzka březen 2022 – zápis

Zápis z třídní schůzky konané dne 23.3.2022

 

 1. Přivítání, prezenční listina.
 2. Provoz o letních prázdninách:

zajištěn bude do 15.7.2022, uzavření do 26.8.2022 minimálně, upřesnění dle naplánování oprav a prací v mateřské škole, otevření nejpozději ve čtvrtek 1.9.2022

Další uzavření : 15. 4. 2022 – svátek

                          5.- 6. 7. 2022   svátky

 1. Veškeré platby pouze na účty, je třeba rozlišovat účty a platit přesné částky, nespojovat školné a FR
 2. Všichni přítomní souhlasili s částkou 500,-  na kulturní akce pro děti ve II.pololetí. 

    Platba proběhne na účet MŠ (stejný účet jako pro platbu školného) do konce dubna 2022.

 1. Kulturní akce na II.pololetí:

– Vítání jara: sobota 26.3. od 14,30

– 24.3. Divadlo Lampion Kladno, odjezd v 8:00, slavnostní oblečení

– besídka pro maminky ZMĚNA TERMÍNU!! 3.5. od 15,30

– 9.5. zápis do mateřské školy

1.6. MDD oslava pro děti, dopolední program ve školce

17.6. spaní ve školce pro předškoláky, sraz ve školce v 17,00

30.6. Zahradní slavnost a loučení s předškoláky od 15,30

– celodenní výlet, termín bude upřesněn

– v plánu jsou ještě polodenní výlety do okolí vlakem, autobusem, pěšky – termíny budou upřesněny vždy v předstihu

– připravit dětem do polic oblečení vhodné do teplejšího počasí, tak aby bylo variabilnější

– omlouvání nepřítomnosti dětí do 7,30, tak aby mohla reagovat jídelna. Na pozdější omluvy již nelze reagovat, strava bude započítána

– stále přicházejí do školky děti, které vykazují známky nemoci (kašel, rýma, nevolnost), a tím se zvyšuje riziko šíření onemocnění mezi dětmi. Dítě by mělo zůstat doma do doby až je zcela zdravé tzn nevykazuje příznaky onemocnění nebo pokud rodič předloží potvrzení od lékaře, že dítě může do kolektivu

Čtení ve školce: vzhledem k tomu, že to situace již dovoluje, můžeme tuto tradici zase obnovit, rodiče, prarodiče jsou ve školce vítáni

– konzultace s rodiči jsou možné během celého roku, jak je potřeba. Stačí požádat učitelky a domluvit si termín setkání

– sběr elektroodpadu viz leták na nástěnce a ve vitríně do 31.3.2022

– zapomenuté oblečení v šatně probrat do konce března, pak ho paní školnice vytřídí a vyhodí

– básničky, písničky na nástěnce, fotografie na webových stránkách – karneval, plavání

– zajímavé povolání, domácí zvířata – kdo by mohl nabídnout nebo zprostředkovat návštěvu tady v obci a okolí

– úpravy a práce v době letních prázdnin: malování, údržba oken, údržba podlah, opravy v kuchyni, stavební práce u zadního vchodu, obnova a údržba zahrady – zastínění pískoviště

– bude založena skupina týkající se stravování a školní jídelny na FB, bude sloužit pro lepší informovanost o pokrmech, receptech, k diskusi …

 

Předškoláci:

– zápisy v jednotlivých školách, veškeré informace jsou na nástěnce nebo na webových stránkách školky

– OŠD: zajistit si termín vyšetření v PPP

 

 

 

Zapsala Martina Srncová

Příloha: prezenční listina

 

Zápis do 1. třídy ZŠ Veltrusy

Vážení rodiče,

zápis do 1. třídy pro školní rok 2022- 2023 se koná ve středu 6. dubna 2022 od 13.30 do 18 hodin v budově ZŠ Veltrusy.

U zápisu rodiče předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní docházky.

Rovněž je zápis povinný pro děti, které mají odloženou školní docházku z loňského školního roku.

Podle § 36 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, začíná povinná školní docházka počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

K zápisu se tedy dostaví rodič/e s dítětem narozeným v období

od 1. 9 . 2015 do 31. 8. 2016

Registrace do 1. ročníku bude zpřístupněna od pondělí 21. března 2022 do pátku 1. dubna 2022 včetně. Podrobnější informace, postup a přesný odkaz budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci využijeme i letos možnost registrovat se a vyplnit potřebné dokumenty na: zapisyonline.cz. Průběh zápisu se bude řídit platnými aktuálními nařízeními. Pokud to bude možné, bude vlastní zápis probíhat za přítomnosti dětí.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. školský zákon).

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě:

 1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte
 2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení
 3. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost.

Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že obdrží dvě doporučení k odkladu (všechny náležitosti spojené s odkladem musí být vyřešeny do 30. dubna 2022).

V případě, že jste již rozhodnuti, že budete o odklad žádat, je možné si telefonicky domluvit PŘEDEM schůzku a vyřídit potřebné náležitosti mimo termín zápisu /tel. 731 617 991/.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku /tzn. od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023/, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince /tzn. od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016/ k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června /tzn. od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017/ je doporučující vyjádřeni školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
Požadovaná vyjádřeni přiloží zákonný zástupce k žádosti o plnění povinné školní docházky.

Po podáni žádosti o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání /u zápisu/ rozhoduje o přijetí ředitel školy ve správním řízení. Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů nebude rozhodnutí o přijeti automaticky zasíláno ani vydáváno, ale bude oznámeno těmito způsoby:

 • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě u vchodu do školní budovy;
 • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na webových stránkách školy.

Seznam bude obsahovat registrační číslo dítěte, které bude dítěti přiděleno během zápisu. Seznam bude zveřejněn oběma výše uvedenými způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín vyvěšení je stanoven na den: 22. 4. 2022.

Pro Školní rok 2022 – 2023 bude přijato do 1. ročníku maximálně 58 žáků.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnuti, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. V případě potřeby nebo zájmu si můžete písemné rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte osobně vyzvednout v ředitelně.

Rozhodnutí o nepřijeti ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě na Vaši adresu.

Ředitelka Základní školy Veltrusy, příspěvková organizace, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí či nepřijetí žáka na základě ustanovení § 36 a § 46 zákona č. 561/2004
Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění v případě, pokud počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci žáků překročí kapacitu maximálního počtu žáků základní školy.

Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023

 1. Trvalé bydliště dítěte a minimálně jednoho z rodičů ve Veltrusích nebo ve spádové oblasti školy.
  V případě, že počet spádových zájemců splňujících uvedené kritérium převýší kapacitu 1. ročníku, bude se o jejich přijetí rozhodovat losováním.

Pokud budou zbývat volná místa do naplnění kapacity školy /1. a 6. ročníku/:

 1. Trvalé bydliště dítěte a minimálně jednoho z rodičů v obcích, které do roku 2021 patřily do spádové oblasti Školy, a to v pořadí:
  • Žáci, kteří byli v roce 2021 u zápisu v ZŠ Veltrusy a získali odklad.
  • Žáci, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Veltrusy.
  • Ostatní žáci, kteří přicházejí poprvé k zápisu do 1. ročníku a splňují kritérium č. 2

  V případě, že počet zájemců splňujících kritérium č. 2 převýší počet zbývajících volných míst do naplnění kapacity školy /1. a 6. ročníku/, bude se o jejich přijetí rozhodovat losováním.

 2. Ostatní žadatelé – POUZE v případě, že po přijetí všech žáků na základě bodu 1 a 2 do 1. a 6. ročníku nebude naplněna kapacita školy.

Termín případného losováni bude oznámen. Losování provede ředitelka školy za přítomnosti zástupce zřizovatele a zástupce Rady školy. O průběhu losování bude pořízen protokol.

Mgr. Světlana Racková
ředitelka školy

Dokument ke stažení:

ZS-Veltrusy_zapis-2022

Akce ve školce II. pololetí šk. roku 2021/2022

Vážení rodiče,

pravidla už nám dovolují potkávat se, tak jsme naplánovaly tradiční akce, které nás čekají do konce školního roku. Ještě určitě naplánujeme výlety

v průběhu měsíce května a června. Veškeré podrobnosti Vám sdělíme na třídní schůzce.

 

24.3.2022      Divadlo Lampion Kladno   představení Broučci ( jedeme autobusem do Kladna )

5.5.2022         Besídka pro maminky, začátek v 15,30

1.6.2022          MDD – program pro děti ve školce

17.6.2022        Spaní ve školce – předškoláci 

30.6.2022       Loučení s předškoláky a zahradní slavnost

 

Za MŠ Martina Srncová

 

Karanténa v MŠ

 

Vážení rodiče,

od úterý 8.2.2022 do neděle 13.2.2022 je mateřská škola uzavřena pro všechny děti  i personál z důvodu karantény.  Rodiče, jejichž dětí se toto opatření týká jsem informovala osobně. Ostatních dětí se karanténa netýká. Pokud bude třeba, volejte na telefon 602 468 884.

Z důvodu epidemiologicky významného setkání s covid pozitivní osobou byla Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje nařízena dle §2 odst.7 zákona č. 258/2000 Sb. karanténa o délce 5 dnů od data kontaktu s touto covid pozitivní osobou.

Přeji Vašim dětem i Vám především pevné zdraví a v pondělí 14. 2. 2022 se těším na viděnou už v normálním režimu.

Martina Srncová

UZÁVĚRA SILNICE II/608

DŮLEŽITÉ! ČTĚTE!

Vážení rodiče,

Od pondělí 7. února 2022 bude neprůjezdná silnice II/608 v úseku od konce zástavby v Nové Vsi ze směru od Ledčic po mosty přes Bakovský potok před zástavbou v Nových Ouholicích.

Pro dopravu dětí do školky musíte využít objízdné trasy.

Veškeré důležité a přesnější informace najdete na webových stránkách obce – záložka STAVBA – OMEZENÍ.

Také počítejte s časovým prodloužením cesty a přizpůsobte, prosím, svůj odjezd z domova. Děti by měly být ve školce do 8,00.

Děkujeme.

Odhlašování z docházky – změna

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost tomuto oznámení.

 Od pondělí  31.ledna 2022 je třeba odhlásit dítě z docházky, a tím také ze stravování, nejpozději do 7,30 daného dne. Pokud tak neučiníte, bude třeba stravu za tento den uhradit v plné výši.

K tomuto opatření musíme přistoupit vzhledem k tomu, že počet dětí, které nejsou odhlášeny ze stravy včas výrazně narostl. Není tak možné efektivně a hospodárně plánovat provoz školní kuchyně.

Prosíme Vás o spolupráci a dodržování tohoto opatření.

Děkujeme.

Martina Srncová

Vánoční setkání – přesunuto

Vážení rodiče,

vánoční setkání, které se mělo konat tento čtvrtek 9.12. jsme z důvodu stále vysoké nemocnosti přesunuli na úterý 14.12.2021 od 15,45.  Chceme Vás pozvat na krátké předvánoční zastavení u venkovního stromečku s koledami, cukrovím, prskavkami a společným popovídáním. Tuto formu setkání volíme vzhledem k momentální epidemické situaci, zdraví nás všech a klidné vánoční dny jsou v tuto chvíli prioritou.

Vánoční vystoupení dětí natočíme  a jako video vložíme do 23.12.2021 na stránky školky. 

Přejeme Vám všem příjemný a ve zdraví prožitý adventní čas.

Kolektiv MŠ