Co nás čeká v červnu

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala o akcích, které jsme naplánovali a také uskutečnili během června.

Tak snad nám bude štěstí přát. A třeba se podaří i naše společné setkání na zahradě……

 

Plánované výlety a akce, které bychom rádi uskutečnili během června.

Tak snad nám bude štěstí přát. A třeba se podaří i naše společné setkání na zahradě……

 

1.6.                                   oslava Dne dětí ve školce

9. nebo 10.6.                  výlet za loupežníky na Kokořínsko, celodenní

15.6.                                 History park Ledčice

22. nebo 23.6.                Zelčín, výšlap a možná i návštěva zooparku

Přeji Vám všem příjemný víkend a v pondělí už bude vše fungovat normálně. Já nebudu celý příští týden přítomna, ale zástup zajistí paní učitelka Škvárová, kterou už znáte ze zástupu v únoru. 

Martina Srncová

 

Otevření MŠ pro všechny děti

Vážení rodiče,

aktuální informace týkající se provozu ve školce od pondělí 3.5.2021!

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k
vydání:
 Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských
zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
o V mateřských školách od 3. 5. 2021
▪ se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém
a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve
skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ). Stejné už od 26. dubna
2021 platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji.

Přeju příjemný víkend a v pondělí se potkáme ve školce. Bude – li třeba, volejte na 602 468 884 nebo napište e-mail.

Martina Srncová

 

Předškoláci – nástup do MŠ 12.4.2021

Vážení rodiče,
ráda bych Vám sdělila nejdůležitější informace pro pondělní nástup dětí do školky. Prostudovala jsem pečlivě velmi obsáhlý metodický materiál a vybrala jsem to nejpodstatnější.
Čtěte, prosím pozorně, pokud budete potřebovat doplnění informací, tak napište mail nebo zavolejte, můžete i o víkendu.
 
* provoz bude obnoven v běžném čase od 6,30 do 16,00. V týdnu od 12.4. ho  zajistíme se sl. Nebeskou, od 19.4. by se měla vrátit p. uč. Veverková
* děti nemusí mít trvale žádnou ochranu dýchacích cest, ale každý bude mít v polici v plastovém uzavíratelném sáčku se značkou 
2 zdravotnické roušky pro případ nutnosti
* všichni ostatní ( personál, rodiče..) musí mít ve všech prostorách venkovních i vnitřních nasazenu ochranu dýchacích cest dle platných opatření tj. momentálně respirátor FFP2
* děti se budou testovat antigenními testy, které ve školce už máme. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud má některé dítě chronické onemocnění, které se projevuje jako infekční, je třeba dodat potvrzení od lékaře. Vyhneme se tak zbytečným komplikacím. Testování je pro děti nezbytné, bez negativního testu není možná jejich přítomnost ve školce. Pokud se rozhodnete, že nechcete, aby Vaše dítě podstupovalo testování, tak může Vaše dítě zůstat doma. Jeho nepřítomnost je hodnocena jako omluvená absence, s tím, že doma dál plní úkoly, které si budete ve školce vyzvedávat. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. V odkazu, který je na konci tohoto mailu najdete podrobnější informace. Při testování je třeba zajistit specifické podmínky, takže by bylo dobré, aby Vás nepřišlo najednou moc, jinak budete muset čekat. S některými jsem už mluvila, takže vím, kdy nejspíš dorazí. VÁS OSTATNÍ PROSÍM, ZAVOLEJTE MI NEBO NAPIŠTE, JÁ TAK BUDU SCHOPNA PŘIPRAVIT ČASOVÝ HARMONOGRAM, ABY NEDOŠLO KE ZBYTEČNÉMU ČEKÁNÍ. Děkuju.
Děti se mohou testovat sami, ale je možná pomoc třetí osoby např. zákonného zástupce nebo jiná osoba, která dítě přivede. Ta musí mít od Vás potvrzení, že může Vašemu dítěti pomoct při testování. Po odebrání vzorku z nosu, bude třeba počkat 15 minut na výsledek testu. Můžete se svým dítětem počkat, ale můžete odejít  a dítě počká s námi. Musíte být ale na telefonu, v případě pozitivního výsledku je třeba si dítě neprodleně vyzvednout ze školky a postupovat dále dle pokynů, které Vám sdělíme až pokud bude třeba. Také si prosím rozmyslete, která kontaktní osoba bude během dne vždy k zastižení na telefonu, kdyby bylo třeba.
* na základě opatření je doporučeno nedoprovázet děti do šatny. Jde o to minimalizovat pohyb dalších osob v prostorách školky. Takže se děti budou ráno i odpoledne svlékat a oblékat sami, samozřejmě s naším dohledem a pomocí. Vy budete čekat v prostorách zahrady, o příchodu nás uvědomíte zvoněním a také pokud s námi budete potřebovat mluvit, zazvoňte, vyjdeme ven za Vámi. 
Při čekání na děti je třeba dodržovat veškerá platná opatření pro kontakt s dalšími osobami, myslete na to, prosím.
při příchodu ke vstupu do šatny vždy použijte dezinfekci, Vy i děti
* během pondělí bude venku umístěna nová nástěnka, na kterou budeme vyvěšovat aktuální a důležité informace. Sledujte prosím jejich obsah, a také webové stránky. 
* na pondělí připravte s dětmi všechny hotové práce z distanční výuky ať si je přinesou do školky, děkuju
* připravte dětem běžnou výbavu, sami nejlépe víte co ve školce teď mají a co je třeba doplnit
 
Jsem si vědoma toho, že toto sdělení je plné pokynů, příkazů a změn. V pondělí to společně vyzkoušíme, zjistíme co funguje a co bude třeba nějak upravit. Je fajn, že děti zase budou chodit do školky, ale vzhledem k situaci je třeba opatření dodržovat. Cíl je, aby se výuka už nepřerušila a školka mohla fungovat. Budete – li mít nejasnosti, dotazy, ptejte se. Rády Vám odpovíme, vysvětlíme a domluvíme se, všechno pak půjde snáz. 
Jak sami vidíte, informací je dost. Je možné, že během víkendu můžu ještě něco doplnit. Upozornila bych Vás sms zprávou. 
 

https://testovani.edu.cz/…ice

Další užitečné odkazy:
Opatruj se! – web Národního ústavu duševního zdraví
Dada – info.cz – portál pro dětskou adiktologii
Dítě v ohrožení – jak ho poznat a jak mu pomoci
Přeji Vám všem příjemný víkend a těším se na setkání s Vámi a s Vašimi dětmi v pondělí.
S pozdravem
Martina Srncová

Zápis k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ               ČTĚTE POZORNĚ CELÝ TEXT!

proběhne v MŠ Nová Ves v termínu od 2. května 2021 do 16. května 2021.

Tento termín je stanoven v souladu se školským zákonem ( § 34 odst. 2) a dále na základě mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID 19.

Vzhledem k těmto mimořádným opatřením proběhne zápis distančním způsobem, bez osobní přítomnosti dětí.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo
v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), ID adresa: u2vynib
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce(nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou ( rozhodující je datum podání na poštu),
4. osobní podání: tento způsob využijte pro podání žádosti pouze v nezbytně nutném případě! Předem si domluvte termín pro individuální podání přihlášky. Vždy je třeba dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření!

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle
správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

* pečlivě vyplněná „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“, ke stažení na našich stránkách. Lišta: Organizace  kapitola: Formuláře ke stažení

* doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 
Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. 

* rodný list dítěte – stačí přiložit prostou kopii

 

Při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce:

 

 

 KRITÉRIA 

 

1.

 

Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi poslední rok před zahájením povinné školní docházky tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2021(tyto děti se přijímají přednostně podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění) a děti s trvalým pobytem v Nové Vsi s odkladem školní docházky.
2. Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi od nejstaršího k nejmladšímu, které dovrší věk nejméně 3 let k 31.8.2021.
3. Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi, které dovrší věk 3 let nejpozději k 31.12.2021.

 

4. Děti dle věku – od nejstarších po nejmladší bez trvalého pobytu dítěte na území obce Nová Ves.

 Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

Všechny potřebné dokumenty dodejte do mateřské školy v termínu od 2.5. do 16.5.2021 / viz. pokyny výše /.

V případě nejasností či jiných komplikací volejte včas na telefon 602 468 884.

 

Martina Srncová                                                                                                           Nová Ves 1.4.2021

MŠ Nová Ves

Tvoření z barevného paíru

Dobré pondělní dopoledne,

v dolní části textu najdete odkaz na tvoření z barevných papírů. U této techniky jde o stříhání, protahování papíru tzn. procvičení motoriky. Jde především o to trénování, takže nejde o přesnost. Děti mohou zkoušet, je to na jejich chuti a fantazii.

Během dneška a zítřka najdou svoje balíčky na obvyklých místech.

Přejeme Vám příjemný velikonoční týden.

Kolektiv MŠ

 

https://cz.pinterest.com/pin/366480488436852354/

Co je nového

Dobrý den, vážení rodiče,

moc Vás zdravíme ze školky. Stejně jako v předchozích týdnech dostanou děti i tento týden balíček, dnes nebo zítra. Předejte jim prosím od nás velké pozdravy, zprávu, že na ně ve školce myslíme a všechno připravujeme na jejich návrat – uklízíme, opravujeme, zdobíme…. Ve středu připevníme ke vchodu dvě velikonoční větvě, které trochu nazdobíme a budeme rády, když tam s dětmi přidáte nějakou jejich velikonoční, jarní nebo jinou ozdobu. Můžete ji tam připevnit sami nebo nám ji dejte do schránky, my to uděláme. A nezapomeňte ji podepsat nebo udělat značku. Už se těšíme…

Tady posíláme dětem jedno krátké video, je to jedno z říkadel Josefa Lady. Ve školce si je často čteme a říkáme, ale toto jsme si ještě nepouštěli. 

 

Také plánujeme rozšířit naše záhonky a rády bychom založily něco ve stylu komunitních zahrad. Je to pěstování v pytlích nebo vyvýšených a mobilních záhonech, které se nám zdá vhodné pro děti. Také si tím krásně oživíme prostor velkých betonových ploch a úrodu využijeme v naší školní kuchyni. Na Vás se obracíme s prosbou o spolupráci. Určitě nějaké “ záhony“ koupíme, ale pokud by některý z tatínků, dědečků mohl nějaký vyrobit, budeme moc rády. A protože se do pěstování chceme pustit ještě letos, čím dříve bylo to bylo, tím lépe.  Inspiraci najdete na odkazu níže. Pokud se někdo z Vás rozhodne vyrábět, tak ještě zavolejte, domluvíme si detaily.  Děkujeme.

Přejeme Vám příjemný týden.

Martina Srncová a kolektiv MŠ

Vyvýšený zeleninový záhon 

AKTIVITY NA DOMA

Vážení rodiče,

připravili jsme pro Vaše děti malé balíčky, které během příštích dnů  dopravíme do Vašich schránek. Obsahují pracovní listy a nějakou dobrotu. Předejte je prosím dětem s pozdravy od nás. Tyto aktivity jsou dobrovolné, slouží k zabavení dětí, když teď nemůžeme pracovat společně ve školce.

Na stránky ještě v příštích dnech doplním aktuální texty básniček, písniček, ať můžete opakovat. 

Pouze u předškoláků je třeba úkoly opravdu udělat a přinést do školky, samozřejmě až bude zase otevřeno. 

Pokud práce dětí vyfotíte, naskenujete a pošlete nebo vložíte do schránky u školky, tak je rádi vytiskneme a uděláme zase “ Výstavu na plotě“. Myslím, že potěší děti i kolemjdoucí. 

Kontakty: 602 468 884

                   skolka@novaves.cz

Moc Vás všechny zdravím a přeju hodně sil do příštích dnů.

Martina Srncová

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200,kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost také dětem v mateřských školách. Od pondělí 1.března 2021 bude tedy mateřská škola do odvolání uzavřena.

Mateřská škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. O způsobu distanční výuky pro předškoláky budou jejich rodiče informováni v příštím týdnu.

V pondělí 1.3.2021 si můžete od 7 do 12 hodin vyzvednout osobní věci dětí, v dalších dnech vždy na základě domluvy. 

Ošetřovné: 
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Pokud bude třeba, tak volejte na telefon 602 468 884. 

Přeji Vám i Vašim dětem především pevné zdraví a dostatek sil pro zvládnutí této nelehké situace. Věřím, že dodržení veškerých opatření povede ke zlepšení situace, a tím k návratu k našim normálním životům. 

S pozdravem

Martina Srncová

Změna ochranných opatření

Vážení rodiče,

v souladu s nařízením MZ ČR bych Vás chtěla upozornit, že i nás ve školce je třeba od čtvrtka 25. 2. 2021 vstupovat do areálu mateřské školy se zakrytím úst i nosu respirátorem FFP2  nebo 2 chirurgickými rouškami.  V souladu s těmito opatřením se bude chovat i personál školky, dětí se tato změna netýká.

Všem Vám děkuji za respektování a dodržování těchto opatření, jsou důležitá pro ochranu zdraví personálu i dětí, a tím zachování provozu bez jakýchkoliv omezení. 

Martina Srncová