Skupina FB

SKUPINA NA FB:

ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ VES

Dnes byly na tyto FB stránky vloženy první fotografie. Jejich zveřejnění je na základě Vašeho souhlasu ( podepsáno v září 2021). Pokud nechcete, aby se fotky Vašeho dítěte objevovaly na FB stránkách školky, dejte nám vědět. Určitě budeme tento požadavek respektovat.

Děkujeme.

Martina Srncová

 

Třídní schůzka březen 2022 – zápis

Zápis z třídní schůzky konané dne 23.3.2022

 

 1. Přivítání, prezenční listina.
 2. Provoz o letních prázdninách:

zajištěn bude do 15.7.2022, uzavření do 26.8.2022 minimálně, upřesnění dle naplánování oprav a prací v mateřské škole, otevření nejpozději ve čtvrtek 1.9.2022

Další uzavření : 15. 4. 2022 – svátek

                          5.- 6. 7. 2022   svátky

 1. Veškeré platby pouze na účty, je třeba rozlišovat účty a platit přesné částky, nespojovat školné a FR
 2. Všichni přítomní souhlasili s částkou 500,-  na kulturní akce pro děti ve II.pololetí. 

    Platba proběhne na účet MŠ (stejný účet jako pro platbu školného) do konce dubna 2022.

 1. Kulturní akce na II.pololetí:

– Vítání jara: sobota 26.3. od 14,30

– 24.3. Divadlo Lampion Kladno, odjezd v 8:00, slavnostní oblečení

– besídka pro maminky ZMĚNA TERMÍNU!! 3.5. od 15,30

– 9.5. zápis do mateřské školy

1.6. MDD oslava pro děti, dopolední program ve školce

17.6. spaní ve školce pro předškoláky, sraz ve školce v 17,00

30.6. Zahradní slavnost a loučení s předškoláky od 15,30

– celodenní výlet, termín bude upřesněn

– v plánu jsou ještě polodenní výlety do okolí vlakem, autobusem, pěšky – termíny budou upřesněny vždy v předstihu

– připravit dětem do polic oblečení vhodné do teplejšího počasí, tak aby bylo variabilnější

– omlouvání nepřítomnosti dětí do 7,30, tak aby mohla reagovat jídelna. Na pozdější omluvy již nelze reagovat, strava bude započítána

– stále přicházejí do školky děti, které vykazují známky nemoci (kašel, rýma, nevolnost), a tím se zvyšuje riziko šíření onemocnění mezi dětmi. Dítě by mělo zůstat doma do doby až je zcela zdravé tzn nevykazuje příznaky onemocnění nebo pokud rodič předloží potvrzení od lékaře, že dítě může do kolektivu

Čtení ve školce: vzhledem k tomu, že to situace již dovoluje, můžeme tuto tradici zase obnovit, rodiče, prarodiče jsou ve školce vítáni

– konzultace s rodiči jsou možné během celého roku, jak je potřeba. Stačí požádat učitelky a domluvit si termín setkání

– sběr elektroodpadu viz leták na nástěnce a ve vitríně do 31.3.2022

– zapomenuté oblečení v šatně probrat do konce března, pak ho paní školnice vytřídí a vyhodí

– básničky, písničky na nástěnce, fotografie na webových stránkách – karneval, plavání

– zajímavé povolání, domácí zvířata – kdo by mohl nabídnout nebo zprostředkovat návštěvu tady v obci a okolí

– úpravy a práce v době letních prázdnin: malování, údržba oken, údržba podlah, opravy v kuchyni, stavební práce u zadního vchodu, obnova a údržba zahrady – zastínění pískoviště

– bude založena skupina týkající se stravování a školní jídelny na FB, bude sloužit pro lepší informovanost o pokrmech, receptech, k diskusi …

 

Předškoláci:

– zápisy v jednotlivých školách, veškeré informace jsou na nástěnce nebo na webových stránkách školky

– OŠD: zajistit si termín vyšetření v PPP

 

 

 

Zapsala Martina Srncová

Příloha: prezenční listina

 

Rezervace k zápisu do 1. třídy ZŠ Veltrusy

Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace,
Opletalova 493, 277 46 Veltrusy,
tel. 315 781 188, e-mail: skola.veltrusy@seznam.cz


Veltrusy 15. března 2022

Vážení rodiče předškoláků

přiblížil se termín zápisu Vašich dětí do 1. třídy. Žádost o přijetí do 1. ročníku je nutné vyplnit předem na odkaze: https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/skolaveltrusy/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4481#
Odkaz bude aktivní od pondělí 21. března 2022 do pátku 1. dubna 2022. Čas rezervace nemá vliv na přijetí/nepřijetí žáka do školy.

Odkaz na rezervaci termínu najdete rovněž na našich webových stránkách: www.skolaveltrusy.cz .

Při vyplňování žádosti o přijetí si současně zarezervujete termín vlastního zápisu, který se bude konat 6. 4. 2022. Rezervace termínu neznamená výběr paní učitelky, u níž bude zápis probíhat. Zájemci o zápis bez vyplněné žádosti o přijetí a rezervovaného času budou samozřejmě rovněž zapsáni, ale budou muset vyčkat na volný čas u některé zapisující paní učitelky.

Do školy je třeba dostavit se cca 15 – 20 minut před rezervovaným časem, protože rodiče musí vyplnit několik dokumentů a doložit příslušné doklady. K zápisu si, prosím, doneste občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, doporučení školského poradenského zařízení /POUZE pokud má dítě doporučena podpůrná opatření/.

Budeme se snažit dodržet rezervovaný čas zápisu. Je ale samozřejmě možné, že nastane nějaké nepředvídatelné zdržení apod. V takovém případě Vás prosím o trpělivost a toleranci – jistě nejen my učitelé, ale i Vy rodiče chcete, aby zápis budoucích prvňáků proběhl v klidu a v příjemné náladě.

V případě nejasností nebo dotazů můžete volat na tel. 731 617 991 nebo psát na e-mail: skola.veltrusy@seznam.cz .

Za ZŠ Veltrusy

Mgr. Světlana Racková
ředitelka školy

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

 


 

          ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÁ VES, OKRES  MĚLNÍK

                                 PRO ŠKOLNÍ ROK  2022/2023

Zápis proběhne v pondělí 9. května 2022 v době od 10,00 do 16,00.

 

K zápisu zákonný zástupce přinese:

 

–  „Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy“ s vyjádřením lékaře ke zdravotnímu 

    stavu dítěte

–  občanský průkaz

–   rodný list dítěte

 

       „Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy“ je možné si vyzvednout v mateřské škole (provozní doba denně od 6,30 do 16,00)  nebo stáhnout na webových stránkách  mateřské školy. Předškolní zařízení přijímá děti, které k 31. 8. 2022 dovrší věk zpravidla tří let. Mladší dítě je možno přijmout pouze v případě volné kapacity a také pokud bude možné zajistit veškeré bezpečností a provozní podmínky dle platné legislativy.

Podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce doloží tuto povinnost potvrzením od praktického dětského lékaře.

 U zápisu se nevyžaduje přítomnost dítěte, ale je možná. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (tak, aby byly chráněny osobní údaje), bude zveřejněn ve vývěsce mateřské školy a na webových stránkách školy do 30 dnů od konání zápisu.

Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů (§183 odst. 2 školského zákona podle novely č. 472 / 2011 Sb.).
 

Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 30 dnů od konání zápisu do mateřské školy.

 

  Do naplnění volné kapacity se budou děti přijímat podle těchto kritérií:

 

 

 KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÁ VES

 

 

1.

 

 Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi poslední rok před zahájením povinné školní docházky tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2022 (tyto děti se přijímají přednostně podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění) a děti s trvalým pobytem v Nové Vsi s odkladem školní docházky.
 2.  Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi od nejstaršího k nejmladšímu.
3. Děti bez trvalého pobytu v Nové Vsi od nejstaršího k nejmladšímu.

 

 V Nové Vsi dne 16.3.2022                                                                      Martina Srncová

                                                                                                                    pověřená řízením MŠ

 

Kontakt: MŠ Nová Ves 70, 277 52                 tel. 315 765 037         mail: msnovaves@seznam.cz   

 

Směrnice č. 1/2022 – Kritéria

Přihláška dítěte k zápisu do MŠ PDF ke stažení

 

Zápis do 1. třídy ZŠ Veltrusy

Vážení rodiče,

zápis do 1. třídy pro školní rok 2022- 2023 se koná ve středu 6. dubna 2022 od 13.30 do 18 hodin v budově ZŠ Veltrusy.

U zápisu rodiče předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní docházky.

Rovněž je zápis povinný pro děti, které mají odloženou školní docházku z loňského školního roku.

Podle § 36 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, začíná povinná školní docházka počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

K zápisu se tedy dostaví rodič/e s dítětem narozeným v období

od 1. 9 . 2015 do 31. 8. 2016

Registrace do 1. ročníku bude zpřístupněna od pondělí 21. března 2022 do pátku 1. dubna 2022 včetně. Podrobnější informace, postup a přesný odkaz budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci využijeme i letos možnost registrovat se a vyplnit potřebné dokumenty na: zapisyonline.cz. Průběh zápisu se bude řídit platnými aktuálními nařízeními. Pokud to bude možné, bude vlastní zápis probíhat za přítomnosti dětí.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. školský zákon).

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě:

 1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte
 2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení
 3. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost.

Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že obdrží dvě doporučení k odkladu (všechny náležitosti spojené s odkladem musí být vyřešeny do 30. dubna 2022).

V případě, že jste již rozhodnuti, že budete o odklad žádat, je možné si telefonicky domluvit PŘEDEM schůzku a vyřídit potřebné náležitosti mimo termín zápisu /tel. 731 617 991/.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku /tzn. od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023/, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince /tzn. od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016/ k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června /tzn. od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017/ je doporučující vyjádřeni školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
Požadovaná vyjádřeni přiloží zákonný zástupce k žádosti o plnění povinné školní docházky.

Po podáni žádosti o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání /u zápisu/ rozhoduje o přijetí ředitel školy ve správním řízení. Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů nebude rozhodnutí o přijeti automaticky zasíláno ani vydáváno, ale bude oznámeno těmito způsoby:

 • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě u vchodu do školní budovy;
 • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na webových stránkách školy.

Seznam bude obsahovat registrační číslo dítěte, které bude dítěti přiděleno během zápisu. Seznam bude zveřejněn oběma výše uvedenými způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín vyvěšení je stanoven na den: 22. 4. 2022.

Pro Školní rok 2022 – 2023 bude přijato do 1. ročníku maximálně 58 žáků.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnuti, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. V případě potřeby nebo zájmu si můžete písemné rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte osobně vyzvednout v ředitelně.

Rozhodnutí o nepřijeti ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě na Vaši adresu.

Ředitelka Základní školy Veltrusy, příspěvková organizace, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí či nepřijetí žáka na základě ustanovení § 36 a § 46 zákona č. 561/2004
Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění v případě, pokud počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci žáků překročí kapacitu maximálního počtu žáků základní školy.

Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023

 1. Trvalé bydliště dítěte a minimálně jednoho z rodičů ve Veltrusích nebo ve spádové oblasti školy.
  V případě, že počet spádových zájemců splňujících uvedené kritérium převýší kapacitu 1. ročníku, bude se o jejich přijetí rozhodovat losováním.

Pokud budou zbývat volná místa do naplnění kapacity školy /1. a 6. ročníku/:

 1. Trvalé bydliště dítěte a minimálně jednoho z rodičů v obcích, které do roku 2021 patřily do spádové oblasti Školy, a to v pořadí:
  • Žáci, kteří byli v roce 2021 u zápisu v ZŠ Veltrusy a získali odklad.
  • Žáci, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Veltrusy.
  • Ostatní žáci, kteří přicházejí poprvé k zápisu do 1. ročníku a splňují kritérium č. 2

  V případě, že počet zájemců splňujících kritérium č. 2 převýší počet zbývajících volných míst do naplnění kapacity školy /1. a 6. ročníku/, bude se o jejich přijetí rozhodovat losováním.

 2. Ostatní žadatelé – POUZE v případě, že po přijetí všech žáků na základě bodu 1 a 2 do 1. a 6. ročníku nebude naplněna kapacita školy.

Termín případného losováni bude oznámen. Losování provede ředitelka školy za přítomnosti zástupce zřizovatele a zástupce Rady školy. O průběhu losování bude pořízen protokol.

Mgr. Světlana Racková
ředitelka školy

Dokument ke stažení:

ZS-Veltrusy_zapis-2022

Akce ve školce II. pololetí šk. roku 2021/2022

Vážení rodiče,

pravidla už nám dovolují potkávat se, tak jsme naplánovaly tradiční akce, které nás čekají do konce školního roku. Ještě určitě naplánujeme výlety

v průběhu měsíce května a června. Veškeré podrobnosti Vám sdělíme na třídní schůzce.

 

24.3.2022      Divadlo Lampion Kladno   představení Broučci ( jedeme autobusem do Kladna )

5.5.2022         Besídka pro maminky, začátek v 15,30

1.6.2022          MDD – program pro děti ve školce

17.6.2022        Spaní ve školce – předškoláci 

30.6.2022       Loučení s předškoláky a zahradní slavnost

 

Za MŠ Martina Srncová