Stravné – platba

Vážení rodiče,

stravné od 1.9.2019 se platí stále  zálohově měsíc dopředu (tj. v září na říjen atd.). Záloha je po celý rok stejná. Proto si můžete zadat trvalý příkaz a to od srpna do května. Prosím o první úhradu v měsíci srpnu nejpozději do 8.9. 2019 a na říjen do 25.9.2019. Každý další měsíc potom do 25. v měsíci.

Číslo účtu (30015-466123379/0800) zůstává stejné jako v loňském roce. Variabilní symboly dětem, které již školku navštěvovaly, zůstávají stejné. Pro nové děti najdete variabilní symbol v tabulce pod textem. (tabulku doplním do 27.8.2019) Variabilní symbol je důležitá součást platby. Bez něho vám peníze nemohou být připsány na účet dítěte.

Vyúčtování stravného a vrácení případného přeplatku bude probíhat vždy k 31.12. a 30.6.

VARIABILNÍ SYMBOL JE STEJNÝ PRO PLATBU STRAVNÉHO I ŠKOLNÉHO!!!

 

Zápis z třídní schůzky konané 10.6.2019

ZÁPIS Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE 10.6.2019

 

 1. Přivítání, poděkování za spolupráci v celém školním roce a bohaté sponzorské dary věcné i finanční. Podpora rodičů je pro školku velmi důležitá a dobrá. Děkujeme.
 2. Zahájení školního roku od pondělí 2. září 2019 od 6,30h. V době prázdnin je možný kontakt buď na mobilním telefonu nebo             na e – mailu.
 3. Školní jídelna:

 – přeplatky budou posílány na účty rodičů v průběhu měsíce července. Jakékoliv otázky je třeba řešit přímo s p. Terynkovou. Odebraná strava v měsíci červenci bude hrazena v hotovosti, také p. Terynkové poslední den docházky dítěte.

 1. 4. PROVOZ BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN!!!

    Mateřská škola bude mít otevřeno do pátku 12. července 2019.

    Školní rok bude zahájen v pondělí 2. září 2019.

 1. Školné se v červenci neplatí.
 2. 6. Fotografie budou k odebrání do konce školního roku.
 3. Stále je důležité připravovat dětem do skříňky náhradní oblečení a také oblečení, které je vhodné pro aktuální počasí.
 4. Rodiče předškoláků – zkontrolovat a doplnit omluvné listy.
 5. Je možné dětem připravit plavky a ručník do skříňky, budeme se kropit na zahradě.
 6. Případný zájem o účast dítěte na škole v přírodě v příštím školním roce zapsat do archu v šatně nebo nahlásit u učitelek.
 7. Výzva k výrobě divadelního paravanu.
 8. Krabici s odloženým oblečením v šatně je třeba projít do ukončení provozu, pak bude vše zlikvidováno.
 9. Je třeba odnést z polic dětí veškeré oblečení i obuv, holínky také.
 10. Rekonstrukce v době letních prázdnin: běžná údržba vnitřních prostor i zahrady, výměna oken v kuchyni, nové odvětrávání výparů z vaření a klimatizace v kuchyni, výměna podlahové krytiny v druhé třídě, malování.

 Plánované akce do ukončení provozu:

–  14.6. návštěva kostela na Vepřku

–  15.6. Rodinný den na hřišti v Nové Vsi od 14h, vystoupení

–  21.6. předškoláci – nocování ve školce

– 28.6. „Hurá na prázdniny“ : dopoledne hry, divadelní představení

  Od 14 h mohou přicházet rodiče, prarodiče, kamarádi dětí. Budeme rádi za spolupráci na soutěžních stanovištích a přípravu pohoštění – viz. arch Rodinný den v šatně. Děkujeme. Součástí programu budou soutěže, výtvarná dílna – zdobení látkových tašek, vodní hrátky, pasování předškoláků, opékání buřtů / ty si každý obstará sám/. Všichni jste srdečně zváni.

Zapsala: Martina Srncová

VÝLET KOKOŘÍNSKÉ LESY

VÝLET LHOTKA U MĚLNÍKA, HORNÍ A DOLNÍ VIDIM

Kdy:

  4.6.2019

Sraz:

do 7.45 ve školce nebo v 8 hodin na parkovišti u pošty

 

Vybavení: 

* batoh s pevnými zády

* pevné pohodlné boty

*  pláštěnka / nestačí nepromokavá bunda/

* papírové kapesníky

* dobře uzavíratelná láhev s pitím

* kšiltovka nebo klobouk

* oblečení vhodné do lesa přizpůsobené aktuálnímu počasí

Ráno, prosím, nastříkejte děti repelentem. Během dne nástřik obnovíme.

Návrat předpokládáme v 15.30 – 15.45 h.

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠK.R. 2019/2020

Ve středu 24.dubna 2019 Vás zveme do naší mateřské školy na Den otevřených dveří.

 Rádi Vás celou školkou a jejím chodem provedeme. V tento den si bude také možné vyzvednout  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Otevřeno pro Vás budeme mít: od 10:00 do 11:30 a od 14:30 do 16 hodin.

 

                                                                                        ZÁPIS

dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Nová Ves pro školní rok 2019/2020 se bude konat v pondělí

                                                                                   6. května 2019 od 10:00 do 16:00 hodin

S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. 

Těšíme se na děti i na Vás.

 

Martina Srncová, pověřená řízením mš

 

ZÁPIS ZŠ VELTRUSY

Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace, Opletalova 493,
277 46 Veltrusy, tel. 315 78 ll 88, e-mail: skola.veltrusy@seznam.cz
Mateřská škola Nová Ves
Veltrusy 18. února 2019

Věc: Vyhlášení zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019 – 2020
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019 – 2020 se koná ve středu 10. dubna
2019 od 13.30 do 18 hodin v budově ZŠ Veltrusy.
K zápisu se dostaví děti narozené v době od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013
a starší, které dosud školu nenavštěvují /včetně dětí, které získaly při loňském
zápise odklad/.
Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní
docházky. Rovněž je zápis povinný pro děti, které mají odloženou školní
docházku z loňského školního roku.
Vezměte si s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče. Bližší
informace k zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy –
www.skola.veltrusy.cz .

 

 

 

 

Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace, Opletalova 493, 27746 Veltrusy,
tel. 315 78 ll 88, e-mail: skola.veltrusy@seznam.cz
Veltrusy 18. února 2019

Vážení rodiče,
zápis do 1. třídy pro školní rok 2019- 2020 se koná ve středu 10. 4. 2019 od 13 .30 do 18.00 hodin.
U zápisu rodiče předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte.
Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní docházky.
Rovněž je zápis povinný pro děti, které mají odloženou školní docházku z loňského školního roku.
Podle § 36 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, začíná povinná školní docházka počátkem
školního roku, který následuje po dní, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
K zápisu se tedy dostaví rodič/e s dítětem narozeným v období:
od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013!
V případě, že se nemůžete k zápisu z vážných důvodů dostavit /např. nemoc dítěte/, je nutné se
předem omluvit osobně nebo na tel. čísle 315 781 188 /příp. 731 617 991/ a domluvit si náhradní termín zápisu.
I v letošním roce využijeme rezervační systém, který Vám umožní vybrat si zarezervovat si čas, kdy se
do školy k zápisu dostavíte. Čas zápisu nemá vliv na přijetí dítěte ke vzdělávání! O spuštění rezervací budete
informováni na webových stránkách školy – pravděpodobný termín spuštění rezervačního systému je pondělí
ll. března 2019.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší
osmý rok věku (viz§ 37 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. školský zákon).
O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Podle § 37
odst. 1 školského zákona odloží ·začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného
zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa. Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že
obdrží dvě doporučení k odkladu /všechny náležitosti spojené s odkladem musí být vyřešeny do 30. dubna
2019/.
Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní
docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost.
V případě, že Íste již rozhodnuti, že bude o odklad žádat, je možné si telefonicky domluvit
PŘEDEM schůzku a yy’řídit potřebné náležitosti mimo termín zápisu /tel. 731 617 9911.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku,
může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto škobúm roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podnúnkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní
docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení .