Výlet 7.6. . Zoopark Olovnice

V úterý pojedeme na výlet do Zooparku v Olovnici. 

Sraz bude ve školce do 7,45 nebo u parkoviště dálniční policie v 8,15.

Návrat plánujeme mezi 12,30 – 13,00, upřesníme v den konání sms zprávou.

Dětem, prosím,  připravte batůžek, takový aby se jim nosil dobře, nepadal ze zad.

V batůžku bude: láhev s pitím, pláštěnka, papírové kapesníky, pokrývka hlavy – klobouček, kšiltovka.

Nedávejte, prosím, dětem  do batohu žádné hračky, plyšáky, jídlo ani sladkosti.

Děkujeme za spolupráci a respektování pravidel.

Martina Srncová

RODINNÝ DEN

Vážení rodiče,

 

v sobotu 28. května se bude na fotbalovém hřišti v Nové Vsi

konat tradiční RODINNÝ DEN. Máme s dětmi připravené krátké vystoupení, tak budeme rády, když s nimi přijdete.

Po našem vystoupení bude následovat:

*představení KOUZELNICE AGNES

*soutěže pro děti

*malování na obličej

Začátek programu je ve 14 hodin, naše vystoupení bude začínat 14,10. Sejdeme se před vstupem do fotbalových kabin.

Děti nepotřebují nic speciálního, jen příjemné sportovní oblečení dle počasí.

Těšíme se na setkání.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2022/23

Směrnice č. 1 /2022

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v Mateřské škole Nová Ves, okres Mělník, příspěvková organizace

 

   Ředitelka Mateřské školy Nová Ves, okr.Mělník, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Nová Ves v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

    Do mateřské školy jsou přijímány děti, které splňují následující podmínku:

dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny dle zákona č. 561/2004 Sb. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání mateřské školy.

Základní ustanovení:

 

I.

    K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá dítě v posledním roce školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné (novelou školského zákona – zákon č. 561/2004 Sb. – vydanou pod číslem 178/2016 Sb. se s účinností od 1.1.2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání, do kterého děti nastoupily poprvé 1.9.2017).

 

II.

   Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky, nejdříve však od 2 let věku dítěte. Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a stanovení zkušebního pobytu dítěte, který nesmí přesáhnout tři měsíce.

 

III.

    O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami (přiznaná podpůrná opatření) k předškolnímu vzdělávání a možnosti vytvořit podmínky pro danou integraci rozhoduje ředitelka školy po dohodě a písemném vyjádření školského poradenského zařízení a pediatra (§ 34 odst. 6 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).

V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě

dětí dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.

 

IV.

 

   Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkováním podrobit pro trvalou kontraindikaci.. Jak vyplývá z § 50zákona o ochraně veřejného zdraví a ze Stanoviska MŠMT ČR a MZ ČR, tak doklad o očkování nepožaduje škola u dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

V.

     Při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce:

 

 

 KRITÉRIA 

 

1. Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi poslední rok před zahájením povinné školní docházky tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2022 (tyto děti se přijímají přednostně podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění) a děti s trvalým pobytem v Nové Vsi s odkladem školní docházky.
2. Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi od nejstaršího k nejmladšímu.
3. Děti dle věku – od nejstarších po nejmladší bez trvalého pobytu dítěte na území obce Nová Ves.

 

Administrativní zabezpečení zápisu

 

  1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si zákonný zástupce dítěte stáhne na webových stránkách mateřské školy, nebo si ji osobně v mateřské škole v provozní době. Veškeré změny a náležitosti týkající se pokynů a administrativního zabezpečení zápisu jsou obsaženy v této směrnici nebo v příloze této směrnice „Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023“. Dále jsou k dispozici na webových stránkách školy a obce Nová Ves.

 

  1. O přijetí popř. o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., § 183,odst.2 ve znění k 01.01.2012 rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno dne 24.5.2022 následujícím způsobem – zveřejněním seznamu přijatých dětí na veřejnosti přístupném místě v mateřské škole – vitrína MŠ a na veřejné vývěsce Obecního úřadu Nová Ves a na webových stránkách mateřské školy. Případné rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno zákonným zástupcům v písemné podobě doporučeným dopisem. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

 

  1. Možnost nahlížet do spisu stanovila ředitelka MŠ na den 26.5.2022 od 7,00 do 13,00. O nahlédnutí do spisu požádá zákonný zástupce předem buď telefonicky nebo mailem.

 

  1. Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání postupuje ředitelka školy v souladu s výše uvedenými kritérii a touto směrnicí.

 

  1. Mateřská škola přijme v souladu s § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví pouze dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci /doloženo písemně/. Doložení povinného očkování je také přesně stanoveno v příloze „Informace k zápisu..“, která je součástí této směrnice.

 

  1. Proti rozhodnutí ředitelky školy se mohou zákonní zástupci odvolat ve lhůtě 15 dnů v souladu s poučením uvedeným na rozhodnutí.

 

  1. Trvalé bydliště Nová Ves tzn. Nová Ves, Miřejovice, Staré Ouholice, Nové Ouholice, Vepřek.

 

  1. Dětem budou při zápisu přidělena registrační čísla, pod kterými budou zveřejněny informace o přijetí (ochrana osobních údajů). Registrační číslo dítěte je uvedeno v „Protokolu o vyjádření k podkladům přijímacího řízení do mateřské školy“, který zákonný zástupce obdrží a podepíše v den zápisu.

 

Závěrečná ustanovení :

Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku (na uvolněná místa, do naplnění kapacity školy).

 

V Nové Vsi dne 16. 3. 2022                                

Martina Srncová
pověřená řízením mateřské školy

 

 

 

Akce ve školce II. pololetí šk. roku 2021/2022

Vážení rodiče,

pravidla už nám dovolují potkávat se, tak jsme naplánovaly tradiční akce, které nás čekají do konce školního roku. Ještě určitě naplánujeme výlety

v průběhu měsíce května a června. Veškeré podrobnosti Vám sdělíme na třídní schůzce.

 

24.3.2022      Divadlo Lampion Kladno   představení Broučci ( jedeme autobusem do Kladna )

5.5.2022         Besídka pro maminky, začátek v 15,30

1.6.2022          MDD – program pro děti ve školce

17.6.2022        Spaní ve školce – předškoláci 

30.6.2022       Loučení s předškoláky a zahradní slavnost

 

Za MŠ Martina Srncová

 

Zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,

zdravíme Vás všechny ještě v čase prázdninovém a chceme přidat několik podstatných informací k zahájení školního roku. Mateřská škola bude otevřena od středy 1. září 2021 v běžné provozní době tj. 6,30 – 16,00. 

Náš tým doplnila nová paní učitelka Jiřina Sedláčková, jinak se naše sestava nemění.

Co dětem do školky připravit:

*přezůvky s pevnou patou, ne crocs!!

*holínky

*pláštěnka

*respirátor v uzavřeném obalu

*náhradní spodní prádlo a ponožky

*náhradní tepláky/legíny, tričko

*zubní pasta a kartáček, ostatní hygienické potřeby zatím nenoste – bude včas upřesněno

VŠE, PROSÍM, ŘÁDNĚ OZNAČTE ZNAČKOU DÍTĚTE!*

      *ŠKOLNÉ

Školné: 550,-  posílejte na účet MŠ: 0466123379/0800

Děti s OŠD a předškoláci jsou od platby školného osvobozeny.

      * DOCHÁZKA

V případě, že Vaše dítě 1. září nenastoupí, dejte nám prosím zprávu. Děkujeme. 

Prožijte v poklidu ještě zbývající prázdninové dny a ve středu se těšíme na setkání s dětmi i s Vámi.

Martina Srncová a kolektiv MŠ

 

 

Tvoření z barevného paíru

Dobré pondělní dopoledne,

v dolní části textu najdete odkaz na tvoření z barevných papírů. U této techniky jde o stříhání, protahování papíru tzn. procvičení motoriky. Jde především o to trénování, takže nejde o přesnost. Děti mohou zkoušet, je to na jejich chuti a fantazii.

Během dneška a zítřka najdou svoje balíčky na obvyklých místech.

Přejeme Vám příjemný velikonoční týden.

Kolektiv MŠ

 

https://cz.pinterest.com/pin/366480488436852354/

Přeplatek stravného

Vážení rodiče,

od dnešního dne tj. 5.1.2021  –  11.1.2021   budou na vaše účty zasílány přeplatky stravného.

Nadále však prosím o včasné placení záloh. Zálohu platíte dopředu na následující měsíc.

Pro případné dotazy prosím volejte na telefon 604881884.

 

Děkuji Dita Terynková

vedoucí školní jídelny