Informace k otevření mateřské školy

Vážení rodiče,

na základě platných hygienických opatření a metodického materiálu vydaného MŠMT Vás chceme seznámit s provozními opatřeními týkajícími se otevření a běžného provozu v naší školce. Termín plánovaného otevření MŠ je stanoven na 25.5.2020, jak bylo zveřejněno v předchozí zprávě.

Pro efektivní přípravu a zajištění všech provozních opatření Vás žádáme o sdělení, zda Vaše dítě ještě nastoupí/nenastoupí k docházce do mateřské školy v tomto školním roce. Odpověď nám, prosím, sdělte nejpozději do pondělí 11.5.2020 buď sms zprávou na tel. 602 468 884 nebo na mailovou adresu školky skolka@msnovaves.cz.

Před rozhodnutím Vám doporučujeme pečlivě prostudovat následující informace. 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
 Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; 
 Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy

  Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

*V prostorách šatny bude dítě vždy jen s jednou doprovázející osobou, která se tady zdrží jen na nezbytně nutnou dobu tj. do předání dítěte učitelce.

*Při vstupu do šatny je vždy nezbytně nutné použít dezinfekci na ruce, která bude umístěna přímo u vchodových dveří do šatny.

Při podezření na možné příznaky COVID-19
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování

*Školní stravování zůstává v běžné podobě.

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

O této povinnosti by měli být zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

Obě prohlášení jsou součástí „Čestného prohlášení“ viz. příloha na konci textu. Pokud je to možné, vytiskněte si je a vyplňte si je doma. Odevzdáte je při prvním vstupu dítěte do školky. Děkujeme.

Před zahájením provozu ještě určitě upřesníme veškeré informace a pokyny, sledujte proto webové stránky. V případě dotazů zavolejte nebo napište mail. 

 Všechny Vás zdravíme a na děti už se moc těšíme. Opatrujte je i sebe.

Martina Srncová

příloha_čestné_prohlášení

Zápis k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ               ČTĚTE POZORNĚ CELÝ TEXT!

proběhne v MŠ Nová Ves v termínu od 2. května 2020 do 11. května 2020.

Tento termín je stanoven v souladu se školským zákonem ( § 34 odst. 2) a dále na základě mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID 19.

Vzhledem k těmto mimořádným opatřením proběhne zápis následujícím způsobem.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo
v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), ID adresa: u2vynib
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou,
4. osobní podání: tento způsob využijte pro podání žádosti pouze v krajním případě!

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle
správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
* pečlivě vyplněná „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“, ke stažení na našich stránkách. Lišta: Organizace  kapitola: Formuláře ke stažení

* doložení řádného očkování dítěte

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této
povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce
kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení
o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

* rodný list dítěte – stačí přiložit prostou kopii

Při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce:

 

 

 

 KRITÉRIA 

 

1.

 

Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi poslední rok před zahájením povinné školní docházky tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2020(tyto děti se přijímají přednostně podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění) a děti s trvalým pobytem v Nové Vsi s odkladem školní docházky.
2. Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi od nejstaršího k nejmladšímu, které dovrší věk nejméně 3 let k 31.8.2020.
3. Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi, které dovrší věk 3 let nejpozději k 31.12.2020.

 

4. Děti dle věku – od nejstarších po nejmladší bez trvalého pobytu dítěte na území obce Nová Ves.

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným
pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu
Podpis zákonného zástupce:

Datum:

 

Všechny potřebné dokumenty dodejte do mateřské školy v termínu od 2.5. do 11.5.2020 / viz. pokyny výše /.

 

 

Martina Srncová                                                                                                           Nová Ves 7.4.2020

pověřená  řízením MŠ

Obědy ze školky

Vážení rodiče,

ráda bych Vám nabídla možnost odebírat obědy z naší školní jídelny. Nabídka se týká zatím dětí, které jsou přihlášené k docházce do školky

Obědy by se vydávaly v jednorázových obalech, vyzvedávání by probíhalo přímo ve školce.

Momentálně zjišťujeme Váš zájem, dejte nám prosím vědět do středy 1.4.2020.

Buď pošlete zprávu na mobil 602  468 884 nebo na mail: skolka@msnovaves.cz. Děkuji.

 S pozdravem,

Martina Srncová

 

Oznámení

Vážení rodiče,

od pondělí 23. 3. 2020 si  bude možné ve školce vyzvednout věci nebo “ Žádost o ošetřovné „ pouze po telefonické domluvě.

Pro děti je školka stále uzavřena až do odvolání.

Budete – li potřebovat, volejte na telefonní číslo 602  468 884.

Na základě Vašich dotazů bych chtěla potvrdit, že nedochází k žádným změnám v platbách záloh na školné a stravné. Dojde – li ke změně, budete včas informováni.

Ráda bych Vás i Vaše děti touto cestou pozdravila a popřála Vám hodně sil do následujících dnů.

Martina Srncová

 

Mimořádné opatření – uzavření mateřské školy

Vážení rodiče, 

mateřská škola bude od zítřka tj. 12.3.2020 uzavřena do odvolání. Důvodem tohoto mimořádného opatření je ochrana obyvatelstva a především prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID 19.

Pokud budete potřebovat “ Žádost o ošetřovné “ můžete si ji vyzvednout ve školce denně od 7 do 13 hodin nebo po telefonické domluvě. 

Ve skříňkách jsou připravena pyžama, tyto případně další oblečení si také můžete vyzvednout denně od 7 do 13 hodin. 

Na stránkách školky sledujte aktuální informace.

Děkuji za spolupráci, je to v současné situaci velmi důležité.

Martina Srncová

 

 
 rozhodnuti-o-preruseni-provozu