Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2024/25

Směrnice č. 1 /2024

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Nová Ves, okres Mělník, příspěvková organizace

Ředitelka Mateřské školy Nová Ves, okr. Mělník, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Nová Ves v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Do mateřské školy jsou přijímány děti, které splňují následující podmínku:

– dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny dle zákona č. 561/2004 Sb. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání mateřské školy.

Základní ustanovení:

I.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá dítě v posledním roce školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné (novelou školského zákona – zákon č. 561/2004 Sb. – vydanou pod číslem 178/2016 Sb. se s účinností od 1.1.2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání, do kterého děti nastoupily poprvé 1.9.2017).

„Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy“ je možné si vyzvednout v MŠ nebo stáhnout na 

webových stránkách základní i mateřské školy. Předškolní zařízení přijímá děti, které k 31. 8. 2024 dovrší věk zpravidla tří let. Mladší dítě je možno přijmout pouze v případě volné kapacity a za podmínky zajištění bezpečného provozu pro všechny děti.

II.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky, nejdříve však od 2 let věku dítěte. Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a stanovení zkušebního pobytu dítěte, který nesmí přesáhnout tři měsíce.

III.

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami (přiznaná podpůrná opatření) k předškolnímu vzdělávání a možnosti vytvořit podmínky pro danou integraci rozhoduje ředitelka školy po dohodě a písemném vyjádření školského poradenského zařízení a pediatra (§ 34 odst. 6 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).

V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě

dětí dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.

IV.

Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkováním podrobit pro trvalou kontraindikaci.. Jak vyplývá z § 50zákona o ochraně veřejného zdraví a ze Stanoviska MŠMT ČR a MZ ČR, tak doklad o očkování nepožaduje škola u dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

V.

Při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce:

Kritéria

KRITÉRIA
1. Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi poslední rok před zahájením povinné školní docházky tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2024 (tyto děti se přijímají přednostně podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění) a děti s trvalým pobytem v Nové Vsi s odkladem školní docházky.
2. Děti s trvalým pobytem a s trvalým pobytem jednoho zákonného zástupce od nejstaršího k nejmladšímu.
3. Děti dle věku – od nejstarších po nejmladší bez trvalého pobytu dítěte na území obce Nová Ves.
4. Děti dle individuálního posouzení situace.

Administrativní zabezpečení zápisu

  1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si zákonný zástupce dítěte stáhne na webových stránkách mateřské školy, nebo si ji osobně v mateřské škole v provozní době. Veškeré změny a náležitosti týkající se pokynů a administrativního zabezpečení zápisu jsou obsaženy v této směrnici. Dále jsou k dispozici na webových stránkách školy a obce Nová Ves.
  2. O přijetí popřípadě o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., § 183,odst.2 ve znění k 01.01.2012 rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno dne 10.5.2024 následujícím způsobem – zveřejněním seznamu přijatých dětí na veřejnosti přístupném místě v mateřské škole – vitrína MŠ a na veřejné vývěsce Obecního úřadu Nová Ves a na webových stránkách mateřské školy. Případné rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno zákonným zástupcům v písemné podobě doporučeným dopisem. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.
  3. Možnost nahlížet do spisu stanovila ředitelka MŠ na den 13.5.2024 od 10,00 do 14,00. O nahlédnutí do spisu požádá zákonný zástupce předem buď telefonicky nebo mailem.
  4. Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání postupuje ředitelka školy v souladu s výše uvedenými kritérii a touto směrnicí.
  5. Mateřská škola přijme v souladu s § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví pouze dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci /doloženo písemně/. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením od praktického lékaře.
  6. Proti rozhodnutí ředitelky školy se mohou zákonní zástupci odvolat ve lhůtě 15 dnů v souladu s poučením uvedeným na rozhodnutí.
  7. Trvalé bydliště Nová Ves tzn. Nová Ves, Miřejovice, Staré Ouholice, Nové Ouholice, Vepřek.
  8. Dětem budou při zápisu přidělena registrační čísla, pod kterými budou zveřejněny informace o přijetí (ochrana osobních údajů). Registrační číslo dítěte je uvedeno v „Protokolu o vyjádření k podkladům přijímacího řízení do mateřské školy“, který zákonný zástupce obdrží a podepíše v den zápisu.

 

Závěrečná ustanovení :

Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku (na uvolněná místa, do naplnění kapacity školy).

 

V Nové Vsi dne 5.1.2024

Martina Srncová
pověřená řízením mateřské školy

Zápis do MŠ 2024/2025

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÁ VES, OKRES  MĚLNÍK

                                 PRO ŠKOLNÍ ROK  2024/2025

Zápis proběhne ve středu 2. května 2024 v době od 10,00 do 16,00.

K zápisu zákonný zástupce přinese:

–  „Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy“ s vyjádřením lékaře ke zdravotnímu 

    stavu dítěte

–  občanský průkaz

–   rodný list dítěte

 

„Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy je možné si vyzvednout v mateřské škole (provozní doba denně od 6,30 do 16,00)  nebo stáhnout na webových stránkách  mateřské školy. Předškolní zařízení přijímá děti, které k 31. 8. 2024 dovrší věk zpravidla tří let. Mladší dítě je možno přijmout pouze v případě volné kapacity a také pokud bude možné zajistit veškeré bezpečností a provozní podmínky dle platné legislativy.

Podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce doloží tuto povinnost potvrzením od praktického dětského lékaře.

 U zápisu se nevyžaduje přítomnost dítěte, ale je možná a vítaná. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (z důvodu ochrany osobních údajů), bude zveřejněn ve vývěsce mateřské školy a na webových stránkách školy do 30 dnů od konání zápisu.

Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů (§183 odst. 2 školského zákona podle novely č. 472 / 2011 Sb.).

 

Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 30 dnů od konání zápisu do mateřské školy.

Martina Srncová, pověřená řízením MŠ

Divadlo ve školce

Vážení 

připravte, prosím, dětem vajíčka na velikonoční tvoření do pátku 15.3.

Vajíčka musí být vyfouknutá, umytá a vyschlá. Maximálně 3 kusy. 

 

                                                        *******

Divadlo ve školce: KARNEVAL ZVÍŘAT

Kdy: středa 13. března dopoledne

Připravte, prosím dětem slavnostní oblečení.

Děkujeme.

 

Plavání – platba

Vážení rodiče,

platbu za plavecký výcvik přineste, prosím,  v pondělí 4.3. nebo v úterý 5.3. Cena kurzu je 750,- a bude vám vystaven doklad, který lze uplatnit ve zdravotní pojišťovně. Jedna náhradní hodina bude ve čtvrtek 25. dubna, druhá bude nahrazena přidáním 15 minut ke 3 lekcím.  

Děkuji za spolupráci.

Martina Srncová

Důležité termíny

Nové důležité termíny v organizaci školního roku 2023/2024 – II. pololetí.

KARNEVAL VE ŠKOLCE: 15. února 2024 v rámci dopoledního programu

Den otevřených dveří: 17. dubna 2024 od 10,00 – 11,30 a 14,30 – 16,00

Zápis k předškolní docházce pro školní rok 2024/2025: 2. května 2024 od 10,00 do 16,00

Zápis z třídní schůzky ze dne 18.1.2024

Zápis z třídní schůzky konané dne 18.1.2024

1.  Přivítání, prezenční listina.

2.  Provoz o letních prázdninách:

MŠ bude otevřena do 12.7.2024 v běžné provozní době od 6,30 do 16,00. Uzavřena bude od pondělí 15.7.2024 do 1.9.2024, provoz bude zahájen v pondělí 2.9.2024.

Budeme zjišťovat zda by byla možná docházka do některé z okolních mateřských škol, se kterými spolupracujeme, v době uzavření naší školy. Pokud by se toto podařilo vyjednat, budeme rodiče informovat.

Další uzavření :

29.3.2024 svátek, Velký pátek

1.4.2024 Velikonoční pondělí

1.5.2024 Svátek práce

8.5. 2024 Státní svátek (Den vítězství)

5.7.2024 Státní svátek (Den slovanských věrozvěstů)

3. Rozloučení s předškoláky, termín předběžně stanoven na pátek 31.5.2024. Bude upřesněno dle situace v ZŠ Veltrusy – zahájení rekonstrukce.

4. Předloženo vyúčtová FR za I.pololetí. Všichni přítomní souhlasili s částkou 500,-  na kulturní akce pro děti ve II.pololetí. 

Na II. pololetí bude celkem vybráno 12 500,-.

Platba proběhne na účet MŠ nejpozději do 31.3.2024 (stejný účet jako pro platbu školného) .

5. Kulturní akce na II.pololetí:

– Masopust 10.2. od 14 hodin

– Vítání jara: pátek 22.3. od 15,30 ve školce

– 13.3. divadlo ve školce „Karneval zvířat“

– 10.6. divadlo ve školce na téma “Venkov a město“

3. nebo 4.6. MDD oslava pro děti, dopolední program ve školce

– celodenní výlet, termín bude upřesněn

– v plánu jsou ještě polodenní výlety do okolí vlakem, autobusem, pěšky – termíny budou upřesněny vždy v předstihu

– připravit dětem do polic oblečení vhodné do zimního počasí, především vhodné boty, rukavice, kalhoty – NEPROMOKAVÉ!!! Je vhodné odlišit oblečení na ven a oblečení, ve kterém děti odcházejí ze školky.

Oblečení na ven je možno ve školce nechávat dlouhodobě, brát je na vyprání až když je to potřeba.

– omlouvání nepřítomnosti dětí do 7,30, tak aby mohla reagovat jídelna. Na pozdější omluvy již nelze reagovat, strava bude započítána v plné výši

Čtení ve školce: vzhledem k tomu, že to situace již dovoluje, můžeme tuto tradici zase obnovit, rodiče, prarodiče jsou ve školce vítáni

– konzultace s rodiči jsou možné během celého roku, jak je potřeba. Stačí si domluvit termín setkání

– zapomenuté oblečení v šatně probírat průběžně, pokud něco hledáte, tak nám to sdělte. Paní školnice při úklidu může projít police

– stále je důležité podepisovat dětem oblečení, zabráníme tak záměnám a ztrátám

plavecký výcvik bude zahájen 6.2.2024, další termíny: 20.,27.2, 5., 12.,19.,26.3., 2.,9.,16.5.2024, týkat se bude pouze předškoláků, cena za plavecký výcvik je 750,-. Vyúčtování dopravy až po skončení, předpokládaná cena dopravy je kolem 22 000,-. Část bude uhrazena z finančních zdrojů MŠ, část uhradí rodiče.

potřebná výbava: plavky, plavací čepice, ručník, mýdlo, hřeben, gumička na dlouhé vlasy, igelitová taška na mokré věci, láhev s pitím, papírové kapesníky , vše uloženo v batohu

– ukazuje se, že je velmi důležité učit děti a dále u nich podporovat pozitivní vzorce chování – tolerance, trpělivost, ohleduplnost. Jde o situace při hře, při řešení konfliktů, při společných aktivitách. Dále je dobré děti učit jak zacházet s hračkami, jde o to jak hračka funguje, co je a co není možné s ní dělat. Velmi úzce s tím souvisí také pravidla bezpečnosti. Ta, která se týkají dítěte samotného a také ta, která jsou důležitá při společných aktivitách s dětmi.

– pravidla závaznosti přihlašování k docházce v době termínů školních prázdnin, kdy je MŠ uzavřena, ale docházka je nižší. Je třeba dodržovat co zákonný zástupce nahlásí, ne libovolně měnit, mimo onemocnění. Jak bude řešena tato nepřítomnost bude upřesněno.

– během února dojde ke změně zveřejňování fotografií dětí, rodiče budou informování

– během jara 2024 budou probíhat úpravy na zahradě MŠ, pokud bude chtít někdo z rodičů pomoci, tak se může přihlásit až zveřejníme výzvu. Děkujeme.

FB Školní jídelna, WhatsAp – ani jeden z těchto informačních kanálů není oficiálním informačním zdrojem naší mateřské školy. FB Školní jídelna si založili rodiče proto, aby sloužil k debatám o jídle, zveřejňování receptů. Není proto možné na těchto místech zveřejňovat fotografie dětí, které jsou pořízeny ve školce.

– vzhledem k předvánočním událostem, které proběhly právě na FB profilu a na WhatsApp bych chtěla rodiče znovu požádat a ujistit, že pokud potřebují řešit něco co se týká jejich dítěte, zeptat se na něco týkající se provozu školky, mohou se obrátit na učitelky. Dále je možno si domluvit termín individuální konzultace, která proběhne v domluveném čase.

– hygienické potřeby na II. pololetí:

všechny děti: kartáček na zuby a zubní pasta ( ověřit dobu trvanlivosti ),

– kdo má zájem o potvrzení o platbě školného za rok 2023 pro daňové zúčtování, tak to označí na prezenční listině

 

Předškoláci

– zápisy v jednotlivých školách, veškeré informace budou na nástěnce nebo na webových stránkách školky, spádovost máme v ZŠ Vraňany –předpokládaný termín Dnu otevřených dveří je 29.2.2024 od 13 do 16,30

– rodiče byli informování o mé návštěvě v ZŠ Vraňany, byly jim předány základní informace o škole a zodpovězeny dotazy, byla doporučená osobní návštěva školy až bude DOD

– OŠD: zajistit si termín vyšetření v  PPP co nejdříve

– před zahájením plaveckého výcviku musí zákonný zástupce předat pedagogickému personálu „Čestné prohlášení“. Formulář k vyplnění bude rodičům předán.

 

Zapsala: Martina Srncová

Příloha: prezenční listina

 

FB Školní jídelna

Vážení rodiče,

byla jsem upozorněna některými rodiči (a moc za to děkuji) na zveřejnění fotografií z loňského plaveckého výcviku dětí  na FB Školní jídelna. Tyto fotografie již byly odstraněny. Neměly být zveřejněny na FB, ale pouze na webových stránkách mateřské školy. Paní Terynková, která je zveřejnila si tuto skutečnost neuvědomila. Za vzniklou situaci se omlouváme.

Dále bych chtěla znovu připomenout, že jediným oficiálním internetovým informačním kanálem mateřské školy jsou webové stránky. Souhlas, který jste podepsali na třídní schůzce tedy souvisí pouze s webovými stránkami školky. FB Školní jídelna byl založen před 2 lety na základě zájmu rodičů a byl (je) určen pouze k informacím týkajících se školní jídelny a  stravování a slouží ke vzájemné komunikaci  mezi členy této skupiny. Zakladatelkou a správkyní je paní Hana Husáková. 

Pokud budete mít další dotazy, tak se spolu potkáme po Vánocích ve školce případně na třídní schůzce v lednu 2024.

Přeji Vám za celý kolektiv MŠ dny vánoční prožité mezi dobrými lidmi. A roce novém spokojenost, toleranci a pochopení, bez nichž to v životě nejde.

Martina Srncová