Školní řád

 

Školní řád

Mateřská škola Nová Ves, okres Mělník, příspěvková organizace

Nová Ves 70, 277 52

Č.j. 20/20/MŠ

Účinnost od 1.9.2020

Školní řád mateřské školy je vypracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (dále jen „ školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ vyhláška“).

Závaznost školního řádu

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě a prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. Mateřská škola informuje o jeho obsahu a vydání zákonné zástupce nezletilých dětí.

 

Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Základní cíle mateřské školy:

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání

-podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

– podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

– podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem.

– podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

– vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

– napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

– poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

– vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

-podporuje vztah dětí k místu, kde žijí

– vést děti k chování, které je šetrné k přírodě, respektuje přírodní zákony

Školní vzdělávací program – „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě!“ upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole (§2 odst. 1 zákona č. 561/2004Sb., školský zákon, vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání).

 

Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Rozvoj osobnosti dítěte probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

Každé dítě má právo:

-na kvalitní předškolní vzdělávání směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností

-na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole

-na získávání vhodných a dětem přiměřených informací

-na vlídné, laskavé, ohleduplné, vstřícné, respektující  jednání od všech zaměstnanců mateřské školy

 

Povinnosti dětí:

-respektovat učitelku

-pěstovat hezké vztahy mezi všemi dětmi i i s rodiči

-vzájemně si pomáhat a neubližovat si

-dodržovat osobní hygienu

-oznámit učitelce jakékoliv přání, potřebu

-oznámit učitelce jakékoliv násilí – tělesné i duševní

 

Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

Rodiče mají právo:

-na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života

-při dodržení příslušných hygienických podmínek být přítomni při výchovných činnostech svého      dítěte ve třídě

-konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou

-přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy a spoluúčastnit se na     programu MŠ

-informovat se o organizaci činností a režimu dne v MŠ

-pověřit jinou osobu vyzvedáváním dítěte z MŠ za dodržení předem stanovených podmínek školy  (vyplnění pověření o vyzvedávání dítěte z MŠ)

-nahlédnout na požádání do dokumentace školy (školní plán, třídní plán)

 

Povinnosti zákonných zástupců:

-při zápisu dítěte odevzdat řádně vyplněnou přihlášku a čestné prohlášení

-ihned hlásit změny údajů uvedených v přihlášce a evidenčním listě (změnu telefonního čísla, bydliště, zaměstnání)

-předat dítě učitelce osobně, je nepřípustné, aby dítě do MŠ docházelo bez doprovodu

-předat dítě učitelce naprosto zdravé tj. bez zjevných příznaků onemocnění  ( zvracení, průjem, rýma, kašel, pedikulóza, podezření na jiné infekční onemocnění ).  Zmíněné příznaky jsou známky onemocnění i bez zvýšené teploty. Za takové situace nemusí být dítě přijato do mateřské školy, z důvodů ochrany jeho zdraví i zdraví jeho spolužáků.

-každé infekční onemocnění nebo jiná závažná onemocnění oznámit neprodleně MŠ

-informovat učitelku o změně chování dítěte a zdravotním stavu dítěte

-oznámit MŠ předem známou nepřítomnost dítěte do 7,30 hodin daného dne

-přivést dítě do MŠ ve stanovenou dobu, mimo tuto dobu pouze s nahlášením pozdního příchodu předem  z důvodu zajištění stravy dítěte

-dbát pokynů a informací školy

-respektovat provozní dobu

-dodržovat školní řád

-oznamovat MŠ údaje podle § 28 odst. 2. Zákona č. 561/2004 Sb.,(údaje do školní matriky a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání a bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích)

-vyplnit „Pověření pro vyzvedávání dítěte“ jinou než zákonnou osobou

-hradit ve stanovený čas úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

Rodiče odpovídají:

-za vhodnost a bezpečnost oblečení a obuvi dětí v MŠ a při pobytu venku, pro pobyt v MŠ a venku doporučujeme: pevnou obuv a bačkory (ne pantofle), oblečení pohodlné, náhradní oblečení včetně spodního prádla (další po dohodě s učitelkou na třídě).

Děti si do školy nosí pouze plyšové hračky. Nepřináší si žádné jiné hračky, šperky, mobilní telefon, jídlo.

Za věci, které si přinese dítě z domova zodpovídá zákonný zástupce.

Je zakázáno nosit a dětem podávat léky v MŠ (v případě alergického onemocnění dítěte a potřebě podávání léků, je nutné potvrzení od lékaře). Pedagog nemá k tomuto úkonu způsobilost.

V případě oznámení  zdravotních  potíží u dítěte je zákonný zástupce povinen si dítě vyzvednout co nejdříve od sdělení této informace.

Pokud byla u dítěte diagnostikována alergie, je nutné tuto skutečnost doložit písemným potvrzením od ošetřujícího lékaře dítěte.

 

 

Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy:

-v zájmu zachování zdraví ostatních dětí mají učitelky právo nepřijmout do MŠ děti s nachlazením, či jiným infekčním onemocněním

-vyžádat si veškeré informace o dítěti, s těmito informacemi nakládat zodpovědně, diskrétně a dle pokynů GDPR

-požadovat od rodičů a ostatních zákonných zástupců dodržování školního řádu

 

Pedagogové a zaměstnanci jsou povinni:

-přispívat svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte

-pozorně vyslechnout dotaz, přání či stížnost, vhodným způsobem odpovědět a zachovat důvěrnost informací

-vycházet z individuálních potřeb dětí

-převzít dítě od rodičů naprosto zdravé

-přizpůsobit organizaci dne možnostem a potřebám dítěte a vycházet z jejich individuality

-pedagogická pracovnice odpovídá za bezpečnost dítěte v MŠ od doby převzetí dítěte až do doby předání zástupci dítěte nebo jim pověřené osobě

-předat dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupce dítěte

-dodržovat školní řád i provozní řád mateřské školy

 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

Přijímání dětí se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitel MŠ po dohodě se zřizovatelem MŠ / od 2.května  do 16.května daného roku/. Zveřejnění proběhne způsobem v místě obvyklým / vývěska MŠ, webové stránky MŠ, vývěska OÚ atd./ (§ 34 odst.2 ).Ředitel školy stanoví pro zápis kritéria pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání, tato jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu (§ 34 odst.2). Ředitel školy rozhodne do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy. Podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo pravidelným očkováním, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Adaptační období:

-před nástupem do MŠ lze s rodiči domluvit krátké návštěvy rodičů s dítětem v MŠ (při hrách, při pobytu na zahradě.

Evidence dítěte:

-informace o dítěti jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy

– školní matrika se skládá z osobní složky každého dítěte a ta obsahuje: přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování, evidenční list dítěte, záznamový arch dítěte a příp. další dokumenty/ lékařská zpráva, zpráva z PPP aj./

-všechny tyto dokumenty jsou uloženy v ředitelně MŠ, ve speciálně zabezpečeném prostoru

– nakládání s nimi splňuje veškeré požadavky GDPR

Ukončení vzdělávání v MŠ:

Ředitelka školy může ukončit předškolní vzdělávání dítěte po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce v těchto případech:

– neúčast dítěte na vzdělávání po dobu 1 měsíce bez omluvy jeho zákonným zástupcem

-z důvodu opakovaného závažného narušování provozu MŠ zákonným zástupcem

-pokud byla u dítěte stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním

-z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo za školní stravování ve stanoveném termínu a zákonný zástupce si nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady

 

Povinnost předškolního vzdělávání

– od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné

-povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8,00 do 12,00h

– povinnost není dána ve dnech školních prázdnin

-dítě má právo se v mateřské škole vzdělávat po celou dobu jejího provozu

 

Způsob omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou

Docházka pro děti s povinnou školní docházkou je od 4.9.2017 stanovena denně od 8,00 do 12,00h. Zákonný zástupce dítěte bude jeho nepřítomnost omlouvat takto:

– telefonicky na oficiální telefonní čísla mateřské školy, na mailovou e-mailovou adresu MŠ, následně vždy vyplní omluvný list dítěte

-osobně učitelce a následně vyplní omluvný list

Ředitelka  je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte v MŠ. Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte do 3 dnů od obdržení výzvy.

Neomluvenou absenci dítěte s povinnou předškolní docházkou řeší ředitelka školy pohovorem s rodiči, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem.

 

 

2.

Provoz a vnitřní režim školy

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6,30 do 16,00 hodin. MŠ je jednotřídní, pro děti od 3 do 6 let.

MŠ pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu „ Jen si děti všimněte, co je krásy na světě!“

Režimové požadavky

Nástup dětí: od 6,30 do  8,00, ten kdo dítě přivádí je vždy povinen předat ho učitelce. Nepřítomnost dítěte se omlouvá do 7,30, na pozdější omluvení již nelze brát zřetel.

Vyzvedávání dětí: dítě si vyzvedá zákonný zástupce nebo osoba uvedená v evidenčním listě dítěte. Pokud nebude dítě vyzvednuto do konce provozní doby mateřské školy, bude zákonný zástupce telefonicky kontaktován. Pokud se s ním nepodaří navázat kontakt, předá učitelka dítě Policii ČR, která jej předá na speciální pracoviště.

 

Spontánní hra: 6,30 – 8,30      14,20 – 16,00

Činnosti řízené pedagogem: 8,30 – 9,00 ranní kruh, pohybové hry, cvičení k protažení těla

                                               9,20 – 10,00 podle druhu činností

Využití interaktivní tabule při výuce, pro reprodukci hudby, pouštění filmů pro děti např. při spojení s výchovně – vzdělávacím tématem.

Pohybové aktivity: denně ranní cvičení, cvičení v rámci řízené činnosti, protažení po spánku, spontánní pohybové aktivity, pobyt na zahradě, vycházky po vesnici a do jejího okolí, krátké výlety do okolí

Pobyt venku: na pozemku školní zahrady, jejíž údržbu zajišťuje OÚ Nová Ves – technická složka. Dětské hřiště je vybaveno dětskými průlezkami, altánem, houpačkami, šplhací stěnou, skluzavkou a pískovištěm. Je určeno pro děti z MŠ a je pravidelně kontrolováno bezpečnostním technikem. Veřejné hřiště je odděleno plotem. Pobyt venku se vždy přizpůsobuje aktuálnímu počasí a stavu ovzduší.

Délka pobytu venku: 10,00 – 11,30      14,20 – 16,00 / pobyt venku vždy vychází z aktuálních povětrnostních podmínek /

Odpočinek: 12,30 – 13,45 mladší děti, 12,30 – 13,00 předškoláci

 

MŠ má zpracován svůj vzdělávací program, který je  flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či potřeby dětí. MŠ organizuje školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto výletů a dalších akcí informuje MŠ zákonné zástupce vždy předem buď písemným upozorněním na nástěnce v šatně dětí  nebo na webových stránkách školy. Zákonní zástupci jsou povinni sledovat veškeré informace na nástěnkách MŠ a na webových stránkách školy.

 

Zabezpečení budovy MŠ:

Budova se uzamyká po skončení ranního příjmu dětí v 8,00 hodin. Při domluveném pozdějším příchodu dítěte se rodič ohlásí zvonkem. V době, kdy je MŠ uzavřená, je každá pracovnice povinna při příchodu či při opuštění budovy objekt uzavřít. MŠ se uzamyká v 16,00 hodin.

 

Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu (trvající zpravidla 6 týdnů) je oznámeno zákonným zástupcům dítěte 2 měsíce dopředu písemně, na hlavní nástěnce a na webových stránkách školy. Zákonní zástupci jsou seznámeni s jinou možností péče o děti v době uzavření mateřské školy a s výší úplaty za tuto péči.

Ze závažných důvodů (organizační nebo technické příčiny) lze po projednání se zřizovatelem  mateřskou školu uzavřít i v průběhu školního roku. Informaci o této skutečnosti zveřejní ředitelka školy na přístupném místě a na webových stránkách MŠ neprodleně poté co ji zjistí.

     

 Potřebné vybavení dětí v MŠ:

-bačkory (ne pantofle)

-oblečení vhodné do třídy

-oblečení pro pobyt venku (přiměřené roční době)

-náhradní oblečení na převléknutí/spodní prádlo, ponožky, tričko, kalhoty/

-pyžamo

-holínky

-pláštěnka

Každé dítě musí mít jiné oblečení do třídy, jiné pro pobyt venku. Své věci děti odkládají do své přihrádky v šatně, ke své obrázkové značce. Také svoje oblečení a obuv mají děti označeny značkou. Oblečení do MŠ je vždy pohodlné a čisté.

Ostatní věci: lehátko, polštářek atd. jsou označeny také značkou dítěte.

 

Stravování dětí:

-podle vyhlášky č.14/2005 Sb., § 4, odst. 1 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, se dítě, které je přítomno v době podávání hlavního jídla stravuje vždy

-stravování v mateřské škole  zahrnuje  přesnídávku, oběd, svačinu

-pitný režim je k dispozici během celého dne

– stravné se platí na účet školní jídelny, vždy do 25. dne měsíce na měsíc následující 

-u platby je vždy uveden variabilní symbol dítěte, který mu byl přidělen na začátku školního roku

-cena stravného je stanovena dle vyhlášky č.107/2005 Sb., §5, dle finančního normativu

-pokud dojde během roku ke zdražení potravin, stravovna si vyhrazuje právo na zdražení stravného v souvislosti s výše uvedenou vyhláškou

-dítě je třeba odhlásit  ze stravování předem, nejpozději  však daný den do 7,30h. V případě, že nedojde k odhlášení je povinnost stravu za tento den  uhradit.

-při nemoci si mohou zákonní zástupci vyzvednout oběd pouze 1 den do 11,15h, na další dny je dítě ze stravování odhlášeno

 

Vyúčtování stravného:

Stravné je hrazeno zálohově, vyúčtování probíhá vždy k 31.1. a k 30.6. Přeplatky jsou vraceny na běžný účet, informaci o vyúčtování lze najít na nástěnce MŠ nebo na webových stránkách MŠ.

Platba za odebranou stravu v době uzavření mateřské školy během letních prázdnin bude uhrazena v hotovosti vedoucí školní jídelny. Plátci bude vystaven doklad o úhradě.

 

Úplata za předškolní vzdělávání:

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování  jsou povinné platby a jsou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažný přestupek proti školnímu řádu a může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (Školský zákon č.561/2004 Sb.).

Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku /§123 ods.1 školského zákona/, platí i pro děti s odkladem školní docházky.

 

Fond rodičů

Rodiče přispívají na realizaci kulturních aktivit a výletů. Částka se vždy určí na třídní schůzce v září a je zde také odhlasována. Pokud  rodič nezaplatí tuto částku nelze jeho dítě zapojit do těch aktivit, které jsou z této částky hrazeny. Platba je vždy na pololetí školního roku /zpravidla 500kč/, hrazena je na běžný účet mateřské školy pod variabilním symbolem dítěte. Termín pro zaplacení  je zpravidla domluven také  na  třídní schůzce a zveřejněn na nástěnce a webových stránkách MŠ.

 

Stížnosti , oznámení, podněty

Rodiče mohou svoje požadavky projednat denně s učitelkou nebo ředitelkou MŠ. Také je mohou písemně podat u ředitelky MŠ, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

 

3.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany dětí

Učitelky jsou pravidelně proškolovány v otázkách bezpečnosti a vždy na začátku školního roku prochází aktualizačním školením k odpovědnosti za výkon svého povolání.

Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

 

Přesuny dětí při pobytu mimo území MŠ po pozemních komunikacích:

-děti se přesouvají ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech-

-skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci

-vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze, dovoluje – li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny

-při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč

-za snížené viditelnosti používá pedagogický dozor pro děti „zviditelňující vesty“

 

Pobyt dětí v přírodě, hra v pískovišti:

-při pobytu dětí v přírodě se využívají  pouze  bezpečná místa

-pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují a případně odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.)

-při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

-pískoviště je čisté, zakryté plachtou, pravidelně kontrolováno a pravidelně je také vyměňován písek

-děti jsou vždy před pobytem venku poučeny o pravidlech bezpečnosti

 

Sportovní činnosti a pohybové aktivity:

-před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídě, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy MŠ nebo probíhají na venkovních prostorách areálu MŠ, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného nářadí a náčiní kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost

– děti jsou vždy poučeny o bezpečných pravidel při používání sportovního nářadí a cvičebních pomůcek

-v celém areálu MŠ při jízdě na kole či koloběžce musí mít děti vždy na hlavě helmu

-pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

 

Pracovní a výtvarné činnosti:

-při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit jako jsou kladívka, nůžky apod. vykonávají práci s těmito nástroji pověřené děti pod dozorem pedagoga

-děti jsou vždy před zahájením práce poučeny o pravidlech bezpečnosti vztahujících se k dané činnosti

 

 

 

Odpočinek dětí:

-na odpočinek dětí dohlíží pedagogický pracovník, který respektuje individuální potřeby dětí

-prostory na spaní jsou dobře vyvětrány

-děti mohou během odpočinku použít toalety, které jsou součástí ložnice, dle svých potřeb

– každé dítě má své pyžamo, ložní prádlo a svoji polici označenou značkou, kam se toto vše ukládá

 

 

 

Kroužky:

-za bezpečnost dětí po tuto dobu odpovídá pracovník, který vede tento kroužek

-zákonný zástupce musí vždy podepsat souhlas  s  tímto opatřením

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace:

-důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je  výchovně- vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství(gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu

-v rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mš monitoring a screening vztahů mezi dětmi s cílem řešit případné deformující vztahy v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci

-důležitým prvkem prevence je v této oblasti vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými  pracovníky a mezi pedagogickými  pracovníky a zákonnými zástupci dětí

-v celém areálu MŠ je zákaz kouření

 

4.

Podmínky zacházení s majetkem MŠ

-po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠ vedou zaměstnanci školy děti k šetrnému zacházení  a ochraně majetku mateřské školy. Děti se učí také šetrně nakládat s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími předměty.

-zákonní zástupci přebírají zodpovědnost za své dítě a jeho bezpečnost v okamžiku převzetí dítěte od učitelky, zůstávají  ve škole jen po dobu nezbytně nutnou a chovají se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ. V případě, že tuto skutečnost zjistí,  nahlásí ji zaměstnanci školy.

 

Pravidla pro hodnocení dětí:

-děti jsou písemně hodnoceny v hodnotících listech, kde jsou zapisovány pokroky dětí

-hodnocení směrem k dětem je prováděno verbálně  průběžně v rámci každodenních aktivit

-veškerá hodnocení jsou důvěrná, jsou k dispozici k nahlédnutí zákonným zástupcům dítěte u ředitele školy

      


6.

Závěr:

-o vydání a obsahu školního řádu informuje MŠ zákonné zástupce dětí  vyvěšením jednoho výtisku v šatně dětí, na webových stránkách školy, také je k nahlédnutí u ředitelky školy

-školní řád je závazný pro zaměstnance školy, kteří s ním byli seznámeni

-školní řád je závazný pro všechny děti, které byly s  obsahem některých jeho částí seznámeny v rámci svých rozumových schopností

-školní řád je závazný pro zákonné zástupce dítěte

 

 

Ředitel školy: Martina Srncová / pověřená řízením/

Zástupce ředitele školy/ v nepřítomnosti ředitelky/: Eva Veverková

Adresa školy: Nová 70, 277 52 Nová Ves

Telefon: 315 765 037, 602 468 884

e-mail: skolka@msnovaves.cz, jídelna@msnovaves.cz

webové stránky: msnovaves.cz

 

V Nové Vsi 31.8.2020

                                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

Ředitel školy: Martina Srncová / pověřená řízením/

Zástupce ředitele školy/ v nepřítomnosti ředitelky/: Eva Veverková

Adresa školy: Nová 70, 277 52 Nová Ves

Telefon: 315 765 037, 602 468 884

e-mail: skolka@msnovaves.cz, jídelna@msnovaves.cz

webové stránky: msnovaves.cz

 

 

 

Stáhnout školní řád do počítače