Školní řád

Školní řád

 

Mateřská škola Nová Ves, okres Mělník, příspěvková organizace

Nová Ves 70, 277 52

Č.j. 16/23/MŠ

 

Účinnost od 1.9.2023

Školní řád mateřské školy je vypracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (dále jen „ školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ vyhláška“).

Závaznost školního řádu

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě a prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. Mateřská škola informuje o jeho obsahu a vydání zákonné zástupce nezletilých dětí.

 

Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy

 

Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Rozvoj osobnosti dítěte probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

Každé dítě má právo:

 • na kvalitní předškolní vzdělávání směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností
 • na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole
 • na získávání vhodných a dětem přiměřených informací
 • na vlídné, laskavé, ohleduplné, vstřícné, respektující  jednání od všech zaměstnanců mateřské školy

 

Povinnosti dětí:

 • respektovat učitelku
 • chránit bezpečí své a všech ostatních dětí

 

Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

Rodiče mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • při dodržení příslušných hygienických podmínek být přítomni při výchovných činnostech svého      dítěte ve třídě
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy a spoluúčastnit se na     programu MŠ
 • informovat se o organizaci činností a režimu dne v MŠ
 • pověřit jinou osobu vyzvedáváním dítěte z MŠ za dodržení předem stanovených podmínek školy  (vyplnění pověření o vyzvedávání dítěte z MŠ)
 • nahlédnout na požádání do dokumentace školy (školní plán, třídní plán)

 

Povinnosti zákonných zástupců:

 • ihned hlásit změny údajů uvedených v přihlášce a evidenčním listě (změnu telefonního čísla, bydliště, zaměstnání)
 • předat dítě učitelce osobně, je nepřípustné, aby dítě do MŠ docházelo bez doprovodu
 • předat dítě učitelce naprosto zdravé tj. bez zjevných příznaků onemocnění  ( zvracení, průjem, rýma, kašel, pedikulóza, podezření na jiné infekční onemocnění ).  Zmíněné příznaky jsou známky onemocnění i bez zvýšené teploty.
 • každé infekční onemocnění nebo jiná závažná onemocnění oznámit neprodleně MŠ
 • informovat učitelku o změně chování dítěte a zdravotním stavu dítěte
 • oznámit MŠ předem známou nepřítomnost dítěte do 7,30 hodin daného dne
 • přivést dítě do MŠ ve stanovenou dobu, mimo tuto dobu pouze s nahlášením pozdního příchodu předem  z důvodu zajištění stravy dítěte
 • dbát pokynů a informací školy
 • respektovat provozní dobu
 • dodržovat školní řád
 • oznamovat MŠ údaje podle § 28 odst. 2. Zákona č. 561/2004 Sb.,(údaje do školní matriky a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání a bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích)
 • vyplnit „Pověření pro vyzvedávání dítěte“ jinou než zákonnou osobou
 • hradit ve stanovený čas úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

Rodiče odpovídají:

Děti si nosí do školy pouze plyšové hračky. Nepřinášejí si žádné jiné hračky, šperky, mobilní telefony, jídlo.

Je zakázáno nosit a dětem podávat léky v MŠ (v případě alergického onemocnění dítěte a potřebě podávání léků, je nutné potvrzení od lékaře). Pedagog nemá k tomuto úkonu způsobilost.

V případě oznámení  zdravotních  potíží u dítěte je zákonný zástupce povinen si dítě vyzvednout co nejdříve od sdělení této informace.

 

Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy:

 • vyžádat si veškeré informace o dítěti, s těmito informacemi nakládat zodpovědně, diskrétně a dle pokynů GDPR
 • požadovat od rodičů a ostatních zákonných zástupců dodržování školního řádu

 

Pedagogové a zaměstnanci jsou povinni:

 • přispívat svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte
 • pozorně vyslechnout dotaz, přání či stížnost, vhodným způsobem odpovědět a zachovat důvěrnost informací
 • vycházet z individuálních potřeb dětí
 • převzít dítě od rodičů naprosto zdravé
 • přizpůsobit organizaci dne možnostem a potřebám dítěte a vycházet z jejich individuality
 • učitelka MŠ zodpovídá za bezpečnost dítěte v mateřské škole od doby převzetí dítěte až do doby předání zástupci dítěte nebo jim pověřené osobě
 • předat dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupce dítěte
 • dodržovat školní řád i provozní řád mateřské školy

 

Ukončení vzdělávání v MŠ:

Ředitelka školy může ukončit podle par. 35 /odst.1 předškolní vzdělávání dítěte po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce v těchto případech:

 • neúčast dítěte na vzdělávání po dobu 2 týdnů bez omluvy jeho zákonným zástupcem
 • z důvodu opakovaného závažného narušování provozu MŠ zákonným zástupcem
 • pokud byla u dítěte stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním
 • z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo za školní stravování ve stanoveném termínu a zákonný zástupce si nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady
 • podle par. 35/ odst. 2 nelze ukončit vzdělávání v posledním roce předškolní výchovy

 

Povinnost předškolního vzdělávání

 • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné
 • povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8,00 do 12,00 h
 • povinnost není dána ve dnech školních prázdnin
 • dítě má právo se v mateřské škole vzdělávat po celou dobu jejího provozu
 •  individuální vzdělávání dítěte s povinnou předškolní docházkou může zákonný zástupce dítěte zvolit v odůvodněných případech podle par. 35b, ředitelka školy doporučí oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno, stanoví termíny pro ověření úrovně osvojovaných očekávaných výstupů
 • termíny ověření: první pondělí v měsíci listopadu nebo prosinci v čase, který bude individuálně dohodnut se zákonným zástupcem dítěte
 • zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinnen zajistit účast dítěte u ověření

 

Způsob omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou

Docházka pro děti s povinnou školní docházkou je od 4.9.2017 stanovena denně od 8,00 do 12,00 h. Zákonný zástupce dítěte bude jeho nepřítomnost omlouvat takto:

 • telefonicky na oficiální telefonní čísla mateřské školy, na mailovou e-mailovou adresu MŠ, následně vždy vyplní omluvný list dítěte
 • osobně učitelce a následně vyplní omluvný list

Ředitelka  je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte v MŠ. Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte do 3 dnů od obdržení výzvy.

Neomluvenou absenci dítěte s povinnou předškolní docházkou řeší ředitelka školy pohovorem s rodiči, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem.

 

2.

Provoz a vnitřní režim školy

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6,30 do 16,00 hodin. MŠ je jednotřídní, pro děti od 3 do 6 let.

MŠ pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě!“

Režimové požadavky

Nástup dětí: od 6,30 do  8,00, ten kdo dítě přivádí je vždy povinen předat ho učitelce. Nepřítomnost dítěte se omlouvá do 7,30, na pozdější omluvení již nelze brát zřetel.

Vyzvedávání dětí: dítě si vyzvedá zákonný zástupce nebo osoba uvedená v evidenčním listě dítěte. Pokud nebude dítě vyzvednuto do konce provozní doby mateřské školy, bude zákonný zástupce telefonicky kontaktován. Pokud se s ním nepodaří navázat kontakt, předá učitelka dítě Policii ČR, která jej předá na speciální pracoviště.

 

Spontánní hra: 6,30 – 8,45      14,30 – 16,00

Činnosti řízené pedagogem: 8,45 – 9,00 ranní kruh, pohybové hry, cvičení k protažení těla

                                              9,25 – 10,00 vzdělávací aktivity frontální, skupinové, individuální

Využití interaktivní tabule při výuce, pro reprodukci hudby, pouštění filmů pro děti např. při spojení s výchovně – vzdělávacím tématem.

Pohybové aktivity: denně ranní cvičení, cvičení v rámci řízené činnosti, protažení po spánku, spontánní pohybové aktivity, pobyt na zahradě, vycházky po vesnici a do jejího okolí, krátké výlety do okolí

Pobyt venku: na pozemku školní zahrady, jejíž údržbu zajišťuje OÚ Nová Ves – technická složka. Dětské hřiště je vybaveno dětskými průlezkami, altánem, houpačkami, šplhací stěnou, skluzavkou a pískovištěm. Je určeno pro děti z MŠ a je pravidelně kontrolováno bezpečnostním technikem. Veřejné hřiště je odděleno plotem. Pobyt venku se vždy přizpůsobuje aktuálnímu počasí a stavu ovzduší.

Délka pobytu venku: 10,00 – 12,00      14,30 – 16,00 / pobyt venku vždy vychází z aktuálních povětrnostních podmínek /

Odpočinek: 12,30 – 14,00 poslech čteného textu nebo vyprávění, spánek podle individuálních potřeb dítěte, klidové aktivity pro děti se sníženou nebo žádnou potřebou spánku

 

MŠ má zpracován svůj vzdělávací program, který je  flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či potřeby dětí. MŠ organizuje školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto výletů a dalších akcí informuje MŠ zákonné zástupce vždy předem buď písemným upozorněním na nástěnce v šatně dětí  nebo na webových stránkách školy. Zákonní zástupci jsou povinni sledovat veškeré informace na nástěnkách MŠ a na webových stránkách školy.

 

Zabezpečení budovy MŠ:

Budova se uzamyká po skončení ranního příjmu dětí v 8,00 hodin. Při domluveném pozdějším příchodu dítěte se rodič ohlásí zvonkem. V době, kdy je MŠ uzavřená, je každá pracovnice povinna při příchodu či při opuštění budovy objekt uzavřít. MŠ se uzamyká v 16,00 hodin.

 

Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu (trvající zpravidla 6 týdnů) je oznámeno zákonným zástupcům dítěte 2 měsíce dopředu písemně, na hlavní nástěnce a na webových stránkách školy. Zákonní zástupci jsou seznámeni s jinou možností péče o děti v době uzavření mateřské školy a s výší úplaty za tuto péči.

Ze závažných důvodů (organizační nebo technické příčiny) lze po projednání se zřizovatelem  mateřskou školu uzavřít i v průběhu školního roku. Informaci o této skutečnosti zveřejní ředitelka školy na přístupném místě a na webových stránkách MŠ neprodleně poté co ji zjistí.

 

Stravování dětí:

 • podle vyhlášky č.14/2005 Sb., § 4, odst. 1 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, se dítě, které je přítomno v době podávání hlavního jídla stravuje vždy
 • stravování v mateřské škole  zahrnuje  přesnídávku, oběd, svačinu
 • pitný režim je k dispozici během celého dne
 • stravné se platí na účet školní jídelny, vždy do 25. dne měsíce na měsíc následující 
 • u platby je vždy uveden variabilní symbol dítěte, který mu byl přidělen na začátku školního roku
 • cena stravného je stanovena dle vyhlášky č.107/2005 Sb., §5, dle finančního normativu
 • pokud dojde během roku ke zdražení potravin, stravovna si vyhrazuje právo na zdražení stravného v souvislosti s výše uvedenou vyhláškou
 • dítě je třeba odhlásit  ze stravování předem, nejpozději  však daný den do 7,30h. V případě, že nedojde k odhlášení je povinnost stravu za tento den  uhradit.
 • při nemoci si mohou zákonní zástupci vyzvednout oběd pouze 1 den do 11,15h, na další dny je dítě ze stravování odhlášeno

 

Vyúčtování stravného:

Stravné je hrazeno zálohově, vyúčtování probíhá vždy k 31.1. a k 30.6. Přeplatky jsou vraceny na běžný účet, informaci o vyúčtování lze najít na nástěnce MŠ nebo na webových stránkách MŠ.

Platba za odebranou stravu v době uzavření mateřské školy během letních prázdnin bude uhrazena v hotovosti vedoucí školní jídelny. Plátci bude vystaven doklad o úhradě.

 

Úplata za předškolní vzdělávání:

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování  jsou povinné platby a jsou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažný přestupek proti školnímu řádu a může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (Školský zákon č.561/2004 Sb.).

Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku /§123 ods.1 školského zákona/, platí i pro děti s odkladem školní docházky.

 

Fond rodičů

Rodiče přispívají na realizaci kulturních aktivit a výletů. Částka se vždy určí na třídní schůzce v září a je zde také odhlasována. Pokud  rodič nezaplatí tuto částku nelze jeho dítě zapojit do těch aktivit, které jsou z této částky hrazeny. Platba je vždy na pololetí školního roku /zpravidla 500kč/, hrazena je na běžný účet mateřské školy pod variabilním symbolem dítěte. Termín pro zaplacení  je zpravidla domluven také  na  třídní schůzce a zveřejněn na nástěnce a webových stránkách MŠ.

 

Stížnosti , oznámení, podněty

Rodiče mohou svoje požadavky projednat denně s učitelkou nebo ředitelkou MŠ. Také je mohou písemně podat u ředitelky MŠ, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

 

3.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany dětí

Učitelky jsou pravidelně proškolovány v otázkách bezpečnosti a vždy na začátku školního roku prochází aktualizačním školením k odpovědnosti za výkon svého povolání.

Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

 

Přesuny dětí při pobytu mimo území MŠ po pozemních komunikacích:

 • děti se přesouvají ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech-
 • skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci
 • vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze, dovoluje – li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny
 • při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč
 • za snížené viditelnosti používá pedagogický dozor pro děti „zviditelňující vesty“

 

Pobyt dětí v přírodě, hra v pískovišti:

 • při pobytu dětí v přírodě se využívají  pouze  bezpečná místa
 • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují a případně odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.)
 • při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství
 • pískoviště je čisté, zakryté plachtou, pravidelně kontrolováno a pravidelně je také vyměňován písek
 • děti jsou vždy před pobytem venku poučeny o pravidlech bezpečnosti

 

Sportovní činnosti a pohybové aktivity:

 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídě, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy MŠ nebo probíhají na venkovních prostorách areálu MŠ, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného nářadí a náčiní kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
 • děti jsou vždy poučeny o bezpečných pravidel při používání sportovního nářadí a cvičebních pomůcek
 • v celém areálu MŠ při jízdě na kole či koloběžce musí mít děti vždy na hlavě helmu
 • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

 

Pracovní a výtvarné činnosti:

 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit jako jsou kladívka, nůžky apod. vykonávají práci s těmito nástroji pověřené děti pod dozorem pedagoga
 • děti jsou vždy před zahájením práce poučeny o pravidlech bezpečnosti vztahujících se k dané činnosti

 

Odpočinek dětí:

 • na odpočinek dětí dohlíží učitelka MŠ, která respektuje individuální potřeby dětí
 • prostory na spaní jsou dobře vyvětrány
 • děti mohou během odpočinku použít toalety, které jsou součástí ložnice, dle svých potřeb
 • každé dítě má své pyžamo, ložní prádlo a svoji polici označenou značkou, kam se toto vše ukládá

 

Kroužky:

 • za bezpečnost dětí po tuto dobu odpovídá pracovník, který vede tento kroužek
 • zákonný zástupce zmocní lektora odpovědností za dítě

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace:

 • důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je  výchovně- vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu
 • v rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mš monitoring a screening vztahů mezi dětmi s cílem řešit případné deformující vztahy v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci
 • důležitým prvkem prevence je v této oblasti vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými  pracovníky a mezi pedagogickými  pracovníky a zákonnými zástupci dětí
 • v celém areálu MŠ je zákaz kouření

 

4.

Podmínky zacházení s majetkem MŠ

 • po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠ vedou zaměstnanci školy děti k šetrnému zacházení a ochraně majetku mateřské školy. Děti se učí také šetrně nakládat s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími předměty.
 • zákonní zástupci přebírají zodpovědnost za své dítě a jeho bezpečnost v okamžiku převzetí dítěte od učitelky, zůstávají  ve škole jen po dobu nezbytně nutnou a chovají se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ. V případě, že tuto skutečnost zjistí,  nahlásí ji zaměstnanci školy.

 

5.

Pravidla pro hodnocení dětí:

 • děti jsou písemně hodnoceny v hodnotících listech, kde jsou zapisovány pokroky dětí
 • hodnocení směrem k dětem je prováděno verbálně  průběžně v rámci každodenních aktivit
 • veškerá hodnocení jsou důvěrná, jsou k dispozici k nahlédnutí zákonným zástupcům dítěte u ředitele školy

 

6.

Závěr:

 • o vydání a obsahu školního řádu informuje MŠ zákonné zástupce dětí  vyvěšením jednoho výtisku v šatně dětí, na webových stránkách školy, také je k nahlédnutí u ředitelky školy
 • školní řád je závazný pro zaměstnance školy, kteří s ním byli seznámeni
 • školní řád je závazný pro všechny děti, které byly s  obsahem některých jeho částí seznámeny v rámci svých rozumových schopností
 • školní řád je závazný pro zákonné zástupce dítěte

 

 

Ředitel školy: Martina Srncová /pověřená řízením/

Zástupce ředitele školy /v nepřítomnosti ředitelky/: Daniela Menclová

Adresa školy: Nová Ves 70, 277 52 Nová Ves

Telefon: 315 765 037, 602 468 884

e-mail: skolka@msnovaves.cz, jídelna@msnovaves.cz

webové stránky: msnovaves.cz

 

V Nové Vsi 1. 9. 2023