Provozní řád

 

Provozní řád

 

Provozní řád mateřské školy je vypracován na základě:

* zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění

* zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /dále “ školský zákon“ /, v platném znění a ve znění pozdějších  předpisů

* vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch

* vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

* vyhlášky ministerstva školství č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

* Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání č.j. 32 405/2004-22

  

Údaje o zařízení

 Název organizace: Mateřská škola Nová Ves, okres Mělník, příspěvková organizace

Adresa: Nová Ves 70, 27752

Telefon: 315 765 037
               602 468 884

e – mail: skolka@msnovaves.cz

ID datové schránky: u2vynib

Zřizovatel: Obec Nová Ves
Typ: mateřská škola s celodenním provozem
Stanovená kapacita: 28 dětí

Provozní doba: 6,30 – 16,00

 

Režimové požadavky

Nástup dětí: od 6,30 do  8,00, rodič je vždy povinen předat dítě pedagogickému personálu. Nepřítomnost dítěte se omlouvá do 7,30, na pozdější omluvení již nelze brát zřetel. Stravu za tento den je pak nutno uhradit. U předškolních dětí zapisují rodiče důvod nepřítomnosti na omluvný arch dítěte.

Spontánní hra: 6,30 – 8,45      14,20 – 16,00

Činnosti řízené pedagogem: 8,45 – 9,00 ranní kruh, pohybové hry, cvičení k protažení těla

                                                9,20 – 10,00 individuální, skupinové, vzdělávací pro aktivity pro celou třídu

Využití interaktivní tabule při výuce, pro reprodukci hudby, pouštění filmů pro děti např. při spojení s výchovně – vzdělávacím tématem.

Pohybové aktivity: denně ranní cvičení, cvičení v rámci řízené činnosti, protažení po spánku, spontánní pohybové aktivity, pobyt na zahradě, vycházky po vesnici a do jejího okolí, krátké výlety do okolí

Pobyt venku: na pozemku školní zahrady, jejíž údržbu zajišťuje OÚ Nová Ves – technická složka. Dětské hřiště je vybaveno dětskými průlezkami, altánem, houpačkami, šplhací stěnou, skluzavkou a pískovištěm. Je určeno pro děti z MŠ a je pravidelně kontrolováno bezpečnostním technikem. Veřejné hřiště je odděleno plotem. Pobyt venku se vždy přizpůsobuje aktuálnímu počasí a stavu ovzduší.

Délka pobytu venku: 10,00 – 12,00      14,30 – 16,00 / pobyt venku vždy vychází z aktuálních povětrnostních podmínek /

Odpočinek: 12,30 – 14,00

MŠ má stálou ložnici. Každé dítě má svoje lůžkoviny, také svoji polici pro jejich ukládání. Lůžkoviny se po spánku větrají, vyměňují se 1x za 3 týdny nebo podle znečištění. Škola zajišťuje praní i žehlení prádla. Součástí ložnice je také toaleta pro děti, kterou děti používají dle své potřeby. Odpočinek zahajujeme četbou, poslechem CD. Děti, které neusnou si mohou s ohledem na spící děti prohlížet knihy nebo se věnovat klidovým aktivitám – kreslení, společenské hry. Předškoláci se v čase od 13,00 věnují předškolní přípravě – pracovní sešit, pracovní listy.

Stravování: příprava stravy i mytí nádobí probíhá ve vlastní kuchyni. Kuchařka, která oběd uvaří ho dětem také vydává. Při vaření maximálně využívá čerstvé suroviny a potraviny od místních pěstitelů a výrobců. Děti se učí základy společenského chování při stolování, jsou vedeny k samostatnosti. Dle individuálních možností používají příbor, odnášejí si použité nádobí a přinášejí si druhé jídlo ke stolu. V rámci přípravy na oběd se také učí prostírat.

Přesnídávka: 9,00 – 9,25 systém samoobslužný

Oběd: 12,00 – 12, 30

Odpolední svačina: 14,10 – 14,30

Pitný režim: kdykoliv během dne mají děti na výběr ovocné čaje, šťávy a vždy čistou vodu. Pro venkovní použití má každý svůj hrníček opatřený značkou dítěte. Děti se obsluhují podle potřeby.

Otužování: –  při pobytu venku i v chladnějším počasí, zvolit přiměřený oděv

                     –  větrání v průběhu dne 

                     – v letním období hry s vodou na zahradě mateřské školy

                     – v případě možnosti plavecký výcvik pro předškoláky v krytém bazénu 

           

                 

Způsob nakládání s prádlem

Výměna prádla: lůžkoviny 1x za 3 týdny,  pyžama 1x za týden

Způsob praní: lůžkoviny – zajišťuje MŠ – školnice, pyžama – zajišťují rodiče dětí mimo MŠ, děti si svoje pyžamo přinášejí a odnášejí v látkovém uzavíratelném vypratelném pytlíku, který je opatřen cedulkou se značkou dítěte.

Skladování: vlastní samostatná skříň

Ručníky používáme jednorázové papírové. 

Úklid

Úklid v prostorách mateřské školy probíhá následujícím způsobem:

 

  • Každodenním setřením všech povrchů a podlah na vlhko, vysátím všech koberců

  • Každodenním vynášením odpadků, odpadky jsou vytříděny a ukládány do nádob na to určených /plast, papír, sklo, směsný odpad/

  • Každodenní mytí umyvadel, záchodů, pisoárových mušlí s využitím čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem

  • Každodenním vyvětrání lůžkovin i lehátek a jejich následné uložení do označených polic

  • Nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů

  • Nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor

  • Nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel

  • Malováním 1x za tři roky nebo v případě potřeby častěji

  • Nejméně 1x ročně vyčistit všechny koberce, lehátka, látkový hrací koutek mokrým způsobem

  • Úklid v I.np je řešen následovně: na hygienickém zařízení pro personál v tomto patře je uzpůsobena směšovací baterie na teplou a studenou vodu. Po skončení úklidu je použitá voda vylita do wc pro personál

 

Protiepidemiologická opatření v souvislosti s onemocněním covid – 19

* Denně bude všem dětem při příchodu měřena tělesná teplota, pokud bude naměřeno zvýšení tělesné teploty, tak bude ještě 1x opakováno. Při potvrzení budou rodiče neprodleně kontaktováni a dítě zůstane v domácí péče do vymizení příznaku.

* Děti si také po příchodu do školky umyjí ruce a je jim aplikována dezinfekce anti – covid 19

* Pokud dítě vykazuje známky onemocnění / kašel, rýma, zvýšená únava / jsou rodiče informováni a dítě zůstává doma do vymizení příznaků nebo je nutné potvrzení od lékaře, že onemocnění není infekční a dítě může do kolektivu

* všechny děti mají ve své poličce trvale uloženou 1 roušku, která je označena jejich značkou a uložena v neprodyšném uzavíratelném sáčku

* Veškeré informace týkající se epidemiologických opatření platných v mateřské škole budou zveřejněny na webových stránkách školy a na nástěnce případně na vývěsce

* Šatna, obě třídy, jídelna, kuchyně, wc dětí i personálu, ložnice dětí jsou vybaveny označenými nádobami s dezinfekcí anti – covid 19

* Stoly, židle, kliky, vypínače, plochy pro odkládání, vodovodní baterie, toalety jsou denně dezinfikovány anti- covid 19

*Podlahy jsou dezinfikovány denně běžnými dezinfekčními prostředky

* Provozní personál pravidelně provádí běžný úklid a také dezinfekci prostředky anti – covid 19, podle přesně stanovených pravidel

* Pedagogický i provozní personál používá vždy při kontaktu s rodiči, návštěvami ochranné prostředky / rouška, respirátor, ochranný štít /.

  

 Větrání, teplota vzduchu, osvětlení

Větrání probíhá několikrát během, vždy dle potřeby a aktuálního stavu ovzduší. Všechny prostory MŠ jsou intenzivně vyvětrány ráno před příchodem dětí, během dne probíhá několikrát krátké intenzivní větrání, větrání také při cvičení a při odpočinku. Prostory ke hře dětí jsou vytápěny na teplotu 20 – 22°C / viz. vyhl. č. 410/2005 Sb./. Kontrolu teploty zajišťuje pedagogický personál a školnice, každá třída je vybavena teploměrem. Třídy i herny jsou dostatečně osvětleny denním i umělým světlem, v případě potřeby je možno použít okenní žaluzie.

 Zabezpečení budovy

Celý areál mateřské školy je zabezpečen plotem, vstupuje se brankou, která je během zabezpečena západkou proti otevření. Během dne je budova školy uzamčená, otevřená je pouze ráno při intenzivním přicházení dětí do zařízení. Každý návštěvník musí zazvonit na zvonek u vstupních dveří, otevírá vždy personál školy.

Školní zahrada

Venkovní hrací plochu s pískovištěm provozuje mateřská škola a tato je využívána pouze dětmi mateřské školy v její otvírací době tj. 6,30 – 16,00. Údržbu velkých zelených ploch zajišťuje OÚ Nová Ves – technická složka. Péči o stromy zajišťuje odborník na dřeviny, drobné úklidové práce tj. zametání, shrabování listí na chodnících zajišťuje školnice. Za úklid zodpovídá ředitelka mateřské školy. Součástí zahrady je také záhon, kompost na rostlinný odpad ze zahrady, velké květináče s bylinkami, o ten se starají děti a pedagogové v rámci výchovné činnosti. Pískoviště je přikryto sítí proti znečištění zvířaty, spadu listí a jiných nečistot. Pravidelně je písek kontrolován, vyměňován a v létě zvlhčován vodou.

Kontrola herních prvků probíhá každodenně vizuálně personálem mateřské školy, odstranění závad zajišťuje technický personál obce. Pravidelně 1x ročně provádí kontrolu herních prvků osoba pro to určená, vždy dodá zprávu o kontrole.

 

Účinnost tohoto provozního řádu: 1.9.2023