Provozní řád

Provozní řád mateřské školy je vypracován na základě:

* zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění

* zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /dále “ školský zákon“ /, v platném znění a ve znění pozdějších  předpisů

* vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch

* vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

* vyhlášky ministerstva školství č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

* Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání č.j. 32 405/2004-22

 

 

Údaje o zařízení

 Název organizace: Mateřská škola Nová Ves,okres Mělník, příspěvková organizace

Adresa: Nová Ves 70, 27752

Telefon: 315 765 037

               602 468 884

e – mail: skolka@msnovaves.cz

Zřizovatel: Obec Nová Ves

Typ: mateřská škola s celodenním provozem

Stanovená kapacita: 28 dětí

Provozní doba: 6,30 – 16,00

 

Režimové požadavky

Nástup dětí: od 6,30 do  8,00, rodič je vždy povinnen předat dítě učitelce. Nepřítomnost dítěte se omlouvá do 7,30, na pozdější omluvení již nelze brát zřetel. Stravu za tento den je pak nutno uhradit. U předškolních dětí zapisují rodiče důvod nepřítomnosti na omluvný arch dítěte.

Spontánní hra: 6,30 – 8,30      14,30 – 16,00

Činnosti řízené pedagogem: 8,30 – 9,00 ranní kruh, pohybové hry, cvičení k protažení těla

                                                 9,20 – 10,00 podle druhu činností

Využití interaktivní tabule při výuce, pro reprodukci hudby, pouštění filmů pro děti např. při spojení s vychovně – vzdělávacím tématem.

Pohybové aktivity: denně ranní cvičení, cvičení v rámci řízené činnosti, protažení po spánku, spontánní pohybové aktivity, pobyt na zahradě, vycházky po vesnici a do jejího okolí, krátké výlety do okolí

Pobyt venku: na pozemku školní zahrady, jejíž údržbu zajišťuje OÚ Nová Ves – technická složka. Dětské hřiště je vybaveno dětskými průlezkami, altánem, houpačkami, šplhací stěnou, skluzavkou a pískovištěm. Je určeno pro děti z MŠ a je pravidelně kontrolováno bezpečnostním technikem. Veřejné hřiště je odděleno plotem. Pobyt venku se vždy přizpůsobuje aktuálnímu počasí a stavu ovzduší.

Délka pobytu venku: 10,00 – 11,30      14,30 – 16,00 / pobyt venku vždy vychází z aktuálních povětrnostních podmínek /

Odpočinek: 12,30 – 13,45 mladší děti, 12,30 – 13,00 předškoláci

MŠ má stálou ložnici. Každé dítě má svoje lůžkoviny, také svoji polici pro jejich ukládání. Lůžkoviny se po spánku větrají, vyměňují se 1x za 3 týdny nebo podle znečištění. Škola zajišťuje praní i žehlení prádla. Součástí ložnice je také toaleta pro děti, kterou děti používají dle své potřeby. Odpočinek zahajujeme četbou, poslechem CD. Děti, které neusnou si mohou s ohledem na spící děti prohlížet knihy nebo se věnovat klidovým aktivitám – kreslení, společenské hry.

 

Stravování: příprava stravy i mytí nádobí probíhá ve vlastní kuchyni.Kuchařka, která oběd uvaří ho dětem také vydává. Při vaření maximálně využívá čerstvé suroviny a potraviny od místních pěstitelů a výrobců. Děti se učí základy společenského chování při stolování, jsou vedeny k samostatnosti. Dle individuálních možností používají příbor, odnášejí si použité nádobí a přinášejí si druhé jídlo ke stolu. V rámci přípravy na oběd se také učí prostírat.

Přesnídávka: 9,00 – 9,20 , systém samoobslužný

Oběd: 11,30 – 12, 00

Odpolední svačina: 14,15 – 14,30

Pitný režim: kdykoliv během dne mají děti na výběr ovocné čaje, šťávy a vždy čistou vodu, děti se obsluhují podle potřeby.

Otužování: –  při pobytu venku i v chladnějším počasí, zvolit přiměřený oděv

                     –  větrání v průběhu dne 

                     – v letním období hry s vodou na zahradě mš

                     – v případě možnosti předplavecký výcvik v krytém bazénu 

           

                 

Způsob nakládání s prádlem

Výměna prádla: lůžkoviny 1x za 3 týdny,  pyžama 1x za týden

Způsob praní: lůžkoviny – zajišťuje MŠ – školnice, pyžama – zajišťují rodiče dětí mimo MŠ

Skladování: vlastní samostatná skříň

Ručníky používáme jednorázové papírové. 

 

Větrání, teplota vzduchu, osvětlení

Větrání probíhá několikrát během, vždy dle potřeby a aktuálního stavu ovzduší. Všechny prostory MŠ jsou intenzivně vyvětrány ráno před příchodem dětí, během dne probíhá krátké intenzivní větrání, také při odpočinku. Prostory ke hře dětí jsou vytápěny na teplotu 20 – 22°C / viz. vyhl. č. 410/2005 Sb./. Kontrolu teploty zajišťuje pedagogický personál a školnice, každá třída je vybavena teploměrem. Třídy i herny jsou dostatečně osvětleny denním i umělým světlem, v případě potřeby je možno použít okenní žaluzie.

 

Zabezpečení budovy

Celý areál mateřské školy je zabezpečen plotem, vstupuje se brankou, která je během zabezpečena západkou proti otevření. Během dne je budova školy uzamčená, otevřená je pouze ráno při intenzivním přicházení dětí do zařízení. Každý návštěvník může zazvonit na zvonek u branky nebo u vstupních dveří, otevírá vždy personál školy.

Školní zahrada

Venkovní hrací plochu s pískovištěm provozuje mateřská škola a tato je využívána pouze dětmi mateřské školy v její otvírací době tj. 6,30 – 16,00.  Údržbu velkých zelených ploch zajišťuje OÚ Nová Ves – technická složka. Péči o stromy zajišťuje odborník na dřeviny, drobné úklidové práce tj. zametání, shrabování listí na chodnících zajišťuje školnice. Za úklid zodpovídá ředitelka mateřské školy. Součástí zahrady je také záhon a velký květináč s bylinkami, o ten se starají děti a pedagogové v rámci výchovné činnosti. Pískoviště je přikryto sítí proti znečištění zvířaty, spadu listí a jiných nečistot. Pravidelně je písek kontrolován, vyměňován a v létě zvlhčován vodou.

Kontrola herních prvků probíhá každodenně vizuálně personálem mateřské školy, odstranění závad zajišťuje technický personál obce. Pravidelně 1x ročně provádí kontrolu herních prvků osoba pro to určená, vždy dodá zprávu o kontrole.

Účinnost tohoto provozního řádu: 17.9.2019

Stáhnout provozní řád v pdf