Kritéria pro přijetí – zápis do 1. a 6. třídy 23/24 Veltrusy

Bližší informace k zápisu do 1. a  6.třídy pro školní rok 2023 – 2024:

 

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024 ZÁPIS – 1. TŘÍDA

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023 – 2024 se koná ve středu 19. 4. 2023 od 13.30 do 18.00 hodin.

 • Podle § 36 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, začíná povinná školní docházka počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. K zápisu se tedy dostaví rodič/e s dítětem narozeným v období:
  od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.
 • U zápisu předloží zákonný zástupce platný občanský průkaz a rodný list dítěte.
 • Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní docházky.
 • Rovněž je zápis povinný pro děti, které mají odloženou školní docházku z loňského školního roku.
 • Registrace pro zápis do 1. ročníku bude zpřístupněna od úterý 4. dubna 2023 do pátku 14. dubna 2023 včetně.
 • Podrobnější informace k registraci, postup a přesný odkaz i aktuální pokyny k průběhu zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy nejpozději 31. března 2023.
 • Registrace a vyplnění potřebných dokumentů bude probíhat: zapisyonline.cz.

ODKLAD

 • Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. školský zákon).
 • O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy, a to na základě:
  1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte
  2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení
  3. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa /odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost/.
 • Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že obdrží žádost rodičů + dvě doporučení k odkladu /všechny náležitosti spojené s odkladem musí být vyřešeny do 30. dubna 2023/.
 • V případě, že jste již rozhodnuti o odklad žádat, je možné si telefonicky domluvit PŘEDEM schůzku a vyřídit potřebné náležitosti mimo řádný termín zápisu /tel. 731 617 991/.

PŘIJETÍ DÍTĚTE PŘED DOVRŠENÍM 6 LET

 • Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku /tzn. od 1.9.2023 do 30.6.2024/, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, pokud je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince /tzn. od 1.9.2017 do 31.12.2017/ k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června /tzn. od 1.1.2018 do 30.6.2018/ je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
      Požadovaná vyjádření přiloží zákonný zástupce k žádosti o plnění povinné školní docházky.

ZÁPIS DÍTĚTE DO 1. ROČNÍKU

 • Po podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání /po vlastním zápise/ rozhoduje o přijetí ředitel školy ve správním řízení. Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů nebude rozhodnutí o přijetí automaticky zasíláno ani vydáváno, ale bude oznámeno těmito způsoby:
  1. zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě u vchodu do školní budovy;
  2. zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na webových stránkách školy.
 • Seznam bude obsahovat registrační číslo dítěte, které bude dítěti přiděleno během zápisu. Seznam bude zveřejněn oběma výše uvedenými způsoby nejméně po dobu 15 dnů.
 • O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. V případě potřeby nebo zájmu si můžete písemné rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte osobně vyzvednout v ředitelně.
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě na Vaši adresu.
 • Předpokládaný termín vyvěšení je stanoven na den: 26. 4. 2023.
 • Pro školní rok 2023 – 2024 bude přijato do 1. ročníku maximálně 68 žáků.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Ředitelka Základní školy Veltrusy, příspěvková organizace, stanovuje kritéria, podle nichž bude postupováno při rozhodování o přijetí/nepřijetí žáka na základě ustanovení § 36 a § 46 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění v případě, pokud počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci žáků překročí kapacitu maximálního počtu žáků základní školy, resp. kapacitu prvního ročníku.

 1. Trvalé bydliště dítěte a minimálně jednoho z rodičů ve Veltrusích nebo ve spádové oblasti školy. V případě, že počet spádových zájemců splňujících uvedené kritérium převýší kapacitu 1. ročníku, bude se o jejich přijetí rozhodovat losováním. Pokud budou zbývat volná místa do naplnění kapacity 1. ročníku/:
 2. Trvalé bydliště dítěte a minimálně jednoho z rodičů v obcích, které do roku 2021 patřily do spádové oblasti školy, a to v pořadí: – Žáci, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Veltrusy. – Ostatní žáci, kteří přicházejí k zápisu do 1. ročníku a splňují kritérium č. 2 V případě, že počet zájemců splňujících kritérium č. 2 převýší počet zbývajících volných míst do naplnění kapacity 1. ročníku, bude se o jejich přijetí rozhodovat losováním dle uvedeného pořadí podmínek přijetí.
 3. Ostatní žadatelé – POUZE v případě, že po přijetí žáků na základě bodu 1 a 2 do 1. ročníku nebude naplněna kapacita 1. ročníku.

V případě, že počet zájemců přijímaných na základě kritéria č. 3 převýší počet zbývajících volných míst do naplnění kapacity 1. ročníku, bude se o jejich přijetí rozhodovat losováním. Termín případného losování bude oznámen.

Losování provede ředitelka školy za přítomnosti zástupce zřizovatele a zástupce Rady školy. O průběhu losování bude pořízen protokol.

 

Mgr. Světlana Racková

ředitelka školy

 

KE STAŽENÍ:

ZŠ Veltrusy kritéria k zápisu pro školní rok 2023-24 1.TŘÍDA

ZŠ Veltrusy kritéria k zápisu pro školní rok 2023-24 6 TŘÍDA

Napsat komentář