Směrnice č. 4 o školním stravování

Směrnice č.4 o školním stravování

Mateřská škola Nová Ves, okres Mělník, příspěvková organizace

Nová Ves 70, 277 52

 Čl. č. 1

Tato směrnice stanoví způsob, rozsah a podmínky pro poskytování školního stravování v Mateřské škole Nová Ves.

 Čl. č. 2

Školní jídelna je součástí mateřské školy a za její vedení odpovídá vedoucí školní jídelny ředitelce MŠ. Podle Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.

 

1/ Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte (dále jen rodiče) způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy (Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).

 

2/  Provoz MŠ je od 6,30 hodin. Dítě je možno odhlásit ze stravování nejpozději do 7,30 hodin. Dítě lze odhlásit telefonicky, e – mailem, sms. Pokud tak rodič neučiní, bude muset přihlášenou stravu uhradit za každý neodhlášený den. První den nemoci je možné si vyzvednout neodhlášenou stravu v čase od 11,15 do 11,30 hodin. Je třeba mít vlastní nádoby. Další dny nemoci je dítě ze stravování odhlášeno.

 

3/  Mateřská škola má zaveden PITNÝ REŽIM. Dětem je během dne kdykoliv k dispozici čaj nebo voda, součástí pitného režimu jsou ovocné a bylinkové čaje, ovocné sirupy, přírodní džusy, ovocné mošty a stoprocentní ovocný koncentrát.  Cena pitného režimu je pro všechny děti 3kč na den.

4) Stravné je hrazeno zálohově vždy do 25. dne v měsíci na měsíc následující. Je hrazeno na účet ŠJ, č. účtu: 030015 – 0466123379/0800. Platba musí být vždy označena variabilním symbolem dítěte.

 

5/  Úplata za školní stravování je určena ve výši:

Děti s OŠD hradí vyšší stravné – kategorie od 7 do 10 let.

Stravné:          3-6 let                                                     7-10let

 

přesnídávka    9                                                             10

oběd                21                                                           23

svačina            7                                                             7

nápoje             3                                                             3

 

Celkem         40Kč                                               43Kč

Cena za nápoje je pro obě věkové kategorie 3kč na den.

5/ Přeplatky a nedoplatky budou vyúčtovány vždy k 31.1. a k 30.6.

6/  Ředitelka mateřské školy může po předchozím osobním jednání a následném písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení docházky dítěte do MŠ, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu ani si nedohodne s ředitelkou MŠ způsob úhrady.

7) Pokud má dítě potravinovou alergii nebo jiné omezení v rámci stravování je třeba vždy dodat lékařskou zprávu a informovat pedagogický personál.

Dítěti bude vydána buď strava náhradní nebo strava bez této potraviny.

Při bezlepkové dietě, diabetu je třeba dodat do MŠ stravu na celý den

  1. přesnídávka, oběd, svačina v jasně označených nádobách.

Čl. č. 3

Organizace výdeje stravy:

Přesnídávka: 9,00 – 9,20

Oběd: 11,30 – 12,00

Svačina: 14,00 – 14,20

Jídlo je podáváno v místnosti k tomu určené, stravu připravuje a podává dětem kuchařka.

 

 

V Nové Vsi 31.8.2020   

Platnost této směrnice je od 1.9. 2020