ZÁPIS ZŠ VELTRUSY

Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace, Opletalova 493,
277 46 Veltrusy, tel. 315 78 ll 88, e-mail: skola.veltrusy@seznam.cz
Mateřská škola Nová Ves
Veltrusy 18. února 2019

Věc: Vyhlášení zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019 – 2020
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019 – 2020 se koná ve středu 10. dubna
2019 od 13.30 do 18 hodin v budově ZŠ Veltrusy.
K zápisu se dostaví děti narozené v době od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013
a starší, které dosud školu nenavštěvují /včetně dětí, které získaly při loňském
zápise odklad/.
Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní
docházky. Rovněž je zápis povinný pro děti, které mají odloženou školní
docházku z loňského školního roku.
Vezměte si s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče. Bližší
informace k zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy –
www.skola.veltrusy.cz .

 

 

 

 

Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace, Opletalova 493, 27746 Veltrusy,
tel. 315 78 ll 88, e-mail: skola.veltrusy@seznam.cz
Veltrusy 18. února 2019

Vážení rodiče,
zápis do 1. třídy pro školní rok 2019- 2020 se koná ve středu 10. 4. 2019 od 13 .30 do 18.00 hodin.
U zápisu rodiče předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte.
Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní docházky.
Rovněž je zápis povinný pro děti, které mají odloženou školní docházku z loňského školního roku.
Podle § 36 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, začíná povinná školní docházka počátkem
školního roku, který následuje po dní, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
K zápisu se tedy dostaví rodič/e s dítětem narozeným v období:
od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013!
V případě, že se nemůžete k zápisu z vážných důvodů dostavit /např. nemoc dítěte/, je nutné se
předem omluvit osobně nebo na tel. čísle 315 781 188 /příp. 731 617 991/ a domluvit si náhradní termín zápisu.
I v letošním roce využijeme rezervační systém, který Vám umožní vybrat si zarezervovat si čas, kdy se
do školy k zápisu dostavíte. Čas zápisu nemá vliv na přijetí dítěte ke vzdělávání! O spuštění rezervací budete
informováni na webových stránkách školy – pravděpodobný termín spuštění rezervačního systému je pondělí
ll. března 2019.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší
osmý rok věku (viz§ 37 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. školský zákon).
O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Podle § 37
odst. 1 školského zákona odloží ·začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného
zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa. Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že
obdrží dvě doporučení k odkladu /všechny náležitosti spojené s odkladem musí být vyřešeny do 30. dubna
2019/.
Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní
docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost.
V případě, že Íste již rozhodnuti, že bude o odklad žádat, je možné si telefonicky domluvit
PŘEDEM schůzku a yy’řídit potřebné náležitosti mimo termín zápisu /tel. 731 617 9911.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku,
může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto škobúm roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podnúnkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní
docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení .

Napsat komentář