Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola Nová Ves, okres Mělník, příspěvková organizace

   Ředitelka Mateřské školy Nová Ves, okr.Mělník, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Nová Ves v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

    Do mateřské školy jsou přijímány děti, které splňují následující podmínku:

dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny dle zákona č. 561/2004 Sb. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání mateřské školy.

Základní ustanovení:

 

I.

    K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá dítě v posledním roce školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné (novelou školského zákona – zákon č. 561/2004 Sb. – vydanou pod číslem 178/2016 Sb. se s účinností od 1.1.2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání, do kterého děti nastoupily poprvé 1.9.2017).

 

II.

   Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky, nejdříve však od 2 let věku dítěte. Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a stanovení zkušebního pobytu dítěte, který nesmí přesáhnout tři měsíce.

 

III.

    O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami (přiznaná podpůrná opatření) k předškolnímu vzdělávání a možnosti vytvořit podmínky pro danou integraci rozhoduje ředitelka školy po dohodě a písemném vyjádření školského poradenského zařízení a pediatra (§ 34 odst. 6 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).

V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě dětí dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.

 

IV.

    Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkováním podrobit pro trvalou kontraindikaci.. Jak vyplývá z § 50zákona o ochraně veřejného zdraví a ze Stanoviska MŠMT ČR a MZ ČR, tak doklad o očkování nepožaduje škola u dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

V.

    Při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce:

 

 

  KRITÉRIA 
1.

 

Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi poslední rok před zahájením povinné školní docházky tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2020(tyto děti se přijímají přednostně podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění) a děti s trvalým pobytem v Nové Vsi s odkladem školní docházky.
2. Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi od nejstaršího k nejmladšímu, které dovrší věk nejméně 3 let k 31.8.2020.
3. Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi, které dovrší věk 3 let nejpozději k 31.12.2020.
4. Děti dle věku – od nejstarších po nejmladší bez trvalého pobytu dítěte na území obce Nová Ves.

 

Administrativní zabezpečení zápisu

 

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si zákonný zástupce dítěte stáhne na webových stránkách mateřské školy, tak jak bylo stanoveno v souvislosti s opatřeními proti šíření onemocnění COVID 19. Veškeré změny a náležitosti týkající se pokynů a administrativního zabezpečení zápisu jsou obsaženy v této směrnici nebo v příloze této směrnice „ Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021“. Dále jsou k dispozici na webových stránkách školy.

 

 1. O přijetí, popř. o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., § 183,odst.2 ve znění k 01.01.2012 rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno dne 20.5.2020 následujícím způsobem – zveřejněním seznamu přijatých dětí na veřejnosti přístupném místě v mateřské škole – vitrína MŠ a na veřejné vývěsce Obecního úřadu Nová Ves a na webových stránkách mateřské školy. Případné rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno zákonným zástupcům v písemné podobě doporučeným dopisem. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

 

 1. Možnost nahlížet do spisu stanovila ředitelka MŠ na den 21.5.2020. Způsob jakým tento proces proběhne stanoví ředitelka dle aktuálně platných nařízení v souvislosti s onemocněním COVID 19. Vždy bude přicházet jeden ze zákonných zástupců dítěte v přesně stanovený čas. O nahlédnutí do spisu požádá zákonný zástupce předem buď telefonicky nebo mailem.

 

 1. Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání postupuje ředitelka školy v souladu s výše uvedenými kritérii a touto směrnicí.

 

 1. Mateřská škola přijme v souladu s § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví pouze dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci / doloženo písemně/. Doložení povinného očkování je také přesně stanoveno v příloze „Informace k zápisu..“, která je součástí této směrnice.

 

 1. Proti rozhodnutí ředitelky školy se mohou zákonní zástupci odvolat ve lhůtě 15 dnů v souladu s poučením uvedeným na rozhodnutí.

 

 1. Trvalé bydliště Nová Ves tzn. Nová Ves, Miřejovice, Staré Ouholice, Nové Ouholice, Vepřek.

 

 1. Dětem budou při zápisu přidělena registrační čísla, pod kterými budou zveřejněny informace o přijetí. Registrační číslo dítěte je uvedeno v „Protokolu o vyjádření k podkladům přijímacího řízení do mateřské školy“, který bude zákonnému zástupci zaslán poštou po obdržení přihlášky. Podepsanou 1 kopii vrátí zákonný zástupce zpět do mateřské školy. Zašle ji poštou na adresu školy nebo ji vhodí do poštovní schránky mateřské školy. Nejpozději do 15.5.2020.

 

 

Závěrečná ustanovení :

Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku (na uvolněná místa, do naplnění kapacity školy).

 

 

V Nové Vsi dne 30.4.2020                                 

                                                                                                          Martina Srncová

                                                                                                        pověřená řízením mateřské školy

 

Přílohy: Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání v souvislosti s opatřeními COVID 19

 


 

Příloha:

INFORMACE K  ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE   2020/2021 V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID 19  

         

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v MŠ Nová Ves v termínu od 2. května 2020 do 11. května 2020.

Tento termín je stanoven v souladu se školským zákonem ( § 34 odst. 2) a dále na základě mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID 19.

Vzhledem k těmto mimořádným opatřením proběhne zápis následujícím způsobem.

ČTĚTE POZORNĚ CELÝ TEXT!

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo
v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), ID adresa: u2vynib
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: tento způsob využijte pro podání žádosti pouze v krajním případě!

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle
správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
* pečlivě vyplněná „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“, ke stažení na našich stránkách. Lišta: Organizace  kapitola: Formuláře ke stažení

* doložení řádného očkování dítěte

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této
povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce
kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení
o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

* rodný list dítěte – stačí přiložit prostou kopii

 

 

 

 

Při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce:

 KRITÉRIA   
1.

 

Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi poslední rok před zahájením povinné školní docházky tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2020(tyto děti se přijímají přednostně podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění) a děti s trvalým pobytem v Nové Vsi s odkladem školní docházky.
2. Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi od nejstaršího k nejmladšímu, které dovrší věk nejméně 3 let k 31.8.2020.
3. Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi, které dovrší věk 3 let nejpozději k 31.12.2020.
4. Děti dle věku – od nejstarších po nejmladší bez trvalého pobytu dítěte na území obce Nová Ves.

 Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným
pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu
Podpis zákonného zástupce:

Datum:

 

 

Všechny potřebné dokumenty dodejte do mš v termínu od 2.5. do 11.5.2020 /viz. pokyny výše /.

 

Martina Srncová                                                                     Nová Ves 7.4.2020

poveřená řízením MŠ

Napsat komentář