Informace k otevření mateřské školy

Vážení rodiče,

na základě platných hygienických opatření a metodického materiálu vydaného MŠMT Vás chceme seznámit s provozními opatřeními týkajícími se otevření a běžného provozu v naší školce. Termín plánovaného otevření MŠ je stanoven na 25.5.2020, jak bylo zveřejněno v předchozí zprávě.

Pro efektivní přípravu a zajištění všech provozních opatření Vás žádáme o sdělení, zda Vaše dítě ještě nastoupí/nenastoupí k docházce do mateřské školy v tomto školním roce. Odpověď nám, prosím, sdělte nejpozději do pondělí 11.5.2020 buď sms zprávou na tel. 602 468 884 nebo na mailovou adresu školky skolka@msnovaves.cz.

Před rozhodnutím Vám doporučujeme pečlivě prostudovat následující informace. 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
 Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; 
 Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy

  Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

*V prostorách šatny bude dítě vždy jen s jednou doprovázející osobou, která se tady zdrží jen na nezbytně nutnou dobu tj. do předání dítěte učitelce.

*Při vstupu do šatny je vždy nezbytně nutné použít dezinfekci na ruce, která bude umístěna přímo u vchodových dveří do šatny.

Při podezření na možné příznaky COVID-19
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování

*Školní stravování zůstává v běžné podobě.

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

O této povinnosti by měli být zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení informace o obnovení provozu školy a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

Obě prohlášení jsou součástí „Čestného prohlášení“ viz. příloha na konci textu. Pokud je to možné, vytiskněte si je a vyplňte si je doma. Odevzdáte je při prvním vstupu dítěte do školky. Děkujeme.

Před zahájením provozu ještě určitě upřesníme veškeré informace a pokyny, sledujte proto webové stránky. V případě dotazů zavolejte nebo napište mail. 

 Všechny Vás zdravíme a na děti už se moc těšíme. Opatrujte je i sebe.

Martina Srncová

příloha_čestné_prohlášení

Napsat komentář