Prodloužení uzavření mateřské školy

Vážení rodiče,

vzhledem ke stále trvající vysoké nemocnosti pedagogického personálu / v souvislosti s onemocněním covid – 19/ jsem po dohodě se zřizovatelem rozhodla, že mateřská škola bude od pondělí 4. ledna 2021 do odvolání i nadále uzavřena. 

O opětovném otevření mateřské školy budete včas informováni.

 

S pozdravem

Martina Srncová

pověřená řízením MŠ

Rozhodnutí o uzavření od 19.12.2020 do 23.12.2020 včetně

Datum: 17.12.2020
Sp. zn.: S – KHSSC 61884/2020
Čj.: KHSSC 61884/2020

Datovou schránkou
Mateřská škola Nová Ves
Nová Ves 52
277 52 Nová Ves

ROZHODNUTÍ

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“
či „KHS“) jako orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ust. § 82 odst.
1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 258/2000 Sb.“) a věcně příslušný podle ust. § 82
odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., rozhodla v řízení vedeném podle § 69 odst. 1 písm. b) a
odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o nařízení tohoto mimořádného opatření:

V ohnisku nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novým typem koronaviru SARSCoV-
2, nacházejícím se v Mateřské škole Nová Ves, příspěvkové organizaci se sídlem
na adrese: Nová Ves 52, 277 52 Nová Ves, IČO 70996601, se

Zakazuje

od 19.12.2020 do 23.12.2020 včetně, osobní přítomnost všech dětí mateřské školy a dále
ukládá povinnost před jejím znovuotevřením zajistit provedení následujícího
protiepidemického opatření:

• provést ohniskovou dezinfekci prostor školy za použití dezinfekčního prostředku s plně
virucidním účinkem.

Odůvodnění:

Zákaz osobní přítomnosti dětí ve výše uvedené mateřské škole byl nařízen jako ochrana před dalším
šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší
riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Mateřská škola je zařízení, kde je riziko šíření infekčního onemocnění vyšší z důvodu velmi úzkých
vazeb mezi osobami. Vzhledem ke zhoršení epidemiologické situaci v okrese Mělník a dále k tomu,
že na uvedené škole došlo k potvrzenému výskytu onemocnění COVID-19 a nařízení karantény
u více než 30 % pedagogických pracovníků, dospěla KHS k závěru, že je riziko přítomnosti
možných zdrojů nákazy a dalších přenosů nákazy tak veliké, že by další provoz mateřské školy
představoval nepřiměřené epidemiologické riziko a ohrožení veřejného zdraví, rozhodla tak,
jak je uvedeno výše ve výroku.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické
situaci ve výskytu onemocnění COVID-19.
Ohnisková dezinfekce prostor se nařizuje za účelem zabránění vzniku sekundárních případů
onemocnění COVID-19, z důvodu možnosti nepřímého přenosu, a to předměty kontaminovanými
sekrety infikovaných osob, kdy se virus prostřednictvím kontaminovaných rukou může dostat
na sliznice očí, úst, nosu dalších osob. Z těchto důvodů je nezbytné, aby byla věnována zvýšená
pozornost úklidu společných prostor spojená s dezinfekcí prostředky s plně virucidním účinkem.

Poučení o odvolání:

Podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu účastník řízení může proti rozhodnutí podat odvolání
ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím
správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet dnem
následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí účastníkovi řízení. Dle § 17 odst. 3
a odst. zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
ve znění pozdějších předpisů, je dokument doručen do datové schránky okamžikem,
kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však desátým dnem ode dne,
kdy byl dokument do datové schránky dodán.

Odvolání proti rozhodnutí nemá dle ustanovení § 69 odst. 2 věta třetí zákona 258/2000 Sb.
odkladný účinek.

Ing. Pavla Cihlářová

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
pro okresy Mělník a Mladá Boleslav

Rozdělovník

Adresát – DS
KHS ÚP Mělníka/a

 

Dittrichova 17 · 128 01 Praha 2 · tel.: +420 234 118 111 · fax: +420 224 916 561 · www.khsstc.cz · ID datové schránky: hhcai8e

Prodloužení_uzavření_školy_z_důvodu_COVID-19

Prodloužení uzavření mateřské školy

Vážení rodiče,

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze prodloužila uzavření mateřské školy z karanténních důvodů až do 23. 12. 2020.

Po tomto datu bude mateřská škola v době od 24. 12.2020 do 3. 1. 2021 také uzavřena, ale z rozhodnutí zřizovatele a ředitelky mateřské školy a to z důvodu vánočních prázdnin. 

Předpokládaný termín zahájení provozu po vánočních prázdninách je od pondělí 4. ledna 2021.

Přeji Vám všem klidný čas vánoční a především pevné zdraví.

Martina Srncová

 

Rozhodnutí o uzavření

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“
či „KHS“) jako orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ust. § 82 odst.
1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 258/2000 Sb.“) a věcně příslušný podle ust. § 82
odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000Sb., rozhodla v řízení vedeném podle § 69 odst. 1 písm. b) a
odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o nařízení tohoto mimořádného opatření:

V ohnisku nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novým typem koronaviru SARSCoV-
2, nacházejícím se v Mateřské škole Nová Ves, příspěvkové organizaci se sídlem: Nová
Ves 52, 277 52 Nová Ves, IČO 70996601, se

zakazuje

od 13.12.2020 do 18.12.2020 včetně, osobní přítomnost všech dětí mateřské školy a dále
ukládá povinnost před jejím znovuotevřením zajistit provedení následujícího
protiepidemického opatření:

• provést ohniskovou dezinfekci prostor školy za použití dezinfekčního prostředku s plně
virucidním účinkem.

Odůvodnění:
Zákaz osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve výše uvedené mateřské škole byl nařízen jako
ochrana před dalším šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol
představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném
prostoru.

Vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace v okrese Mělník a dále k tomu, že na uvedené
mateřské škole došlo k potvrzenému výskytu onemocnění COVID-19 a nařízení karantény více jak
u 30 procent pedagogických pracovníků a dětí, dospěla KHS k závěru, že je riziko přítomnosti
možných zdrojů nákazy a dalších přenosů nákazy tak veliké, že by další provoz školy představoval
nepřiměřené epidemiologické riziko a ohrožení veřejného zdraví, rozhodla tak, jak je uvedeno výše
ve výroku.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické
situaci ve výskytu onemocnění COVID-19.

Ohnisková dezinfekce prostor se nařizuje za účelem zabránění vzniku sekundárních případů
onemocnění COVID-19, z důvodu možnosti nepřímého přenosu, a to předměty kontaminovanými
sekrety infikovaných osob, kdy se virus prostřednictvím kontaminovaných rukou může dostat
na sliznice očí, úst, nosu dalších osob. Z těchto důvodů je nezbytné, aby byla věnována zvýšená
pozornost úklidu společných prostor spojená s dezinfekcí prostředky s plně virucidním účinkem.

Ing. Pavla Cihlářová

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
pro okresy Mělník a Mladá Boleslav

Karanténa v MŠ

Vážení rodiče,

od pátku 4. 12. 2020 do odvolání je mateřská škola uzavřena z důvodu karantény. Informujte, prosím o této situaci lékaře svého dítěte. Veškeré další informace Vám budou poslány na email z hygienické stanice. Pokud bude třeba, volejte na telefon 602 468 884.

Fotografie budu mít k dispozici po víkendu. Jak to uděláme s předáním ještě upřesním. 

Přeji Vašim dětem i Vám především pevné zdraví. 

Martina Srncová