Platby – pokyny

Vážení rodiče,

vzhledem k přerušení docházky dětí do mateřské školy a zálohovým platbám školného i stravného je rozhodnuto takto:

  • k 1.5.2020 pozastavte platbu školného i stravného.

Celkové vyúčtování bude provedeno jako vždy na konci školního roku, případné přeplatky i nedoplatky budou záviset na tom kdy a v jakém režimu bude provoz mateřské školy obnoven. O všech rozhodnutích Vás budeme včas informovat na našich stránkách.

 

V Aktivitách na doma najdete další pracovní listy, předškoláci mohou pokračovat v pracovním sešitě do strany 63 včetně.

Všechny Vás i děti moc zdravíme, pilně pracujeme na zvelebování školky a jejího okolí. Opatrujte se.

Martina Srncová

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ               ČTĚTE POZORNĚ CELÝ TEXT!

proběhne v MŠ Nová Ves v termínu od 2. května 2020 do 11. května 2020.

Tento termín je stanoven v souladu se školským zákonem ( § 34 odst. 2) a dále na základě mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID 19.

Vzhledem k těmto mimořádným opatřením proběhne zápis následujícím způsobem.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo
v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), ID adresa: u2vynib
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou,
4. osobní podání: tento způsob využijte pro podání žádosti pouze v krajním případě!

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle
správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
* pečlivě vyplněná „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“, ke stažení na našich stránkách. Lišta: Organizace  kapitola: Formuláře ke stažení

* doložení řádného očkování dítěte

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této
povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce
kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení
o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

* rodný list dítěte – stačí přiložit prostou kopii

Při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce:

 

 

 

 KRITÉRIA 

 

1.

 

Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi poslední rok před zahájením povinné školní docházky tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2020(tyto děti se přijímají přednostně podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění) a děti s trvalým pobytem v Nové Vsi s odkladem školní docházky.
2. Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi od nejstaršího k nejmladšímu, které dovrší věk nejméně 3 let k 31.8.2020.
3. Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi, které dovrší věk 3 let nejpozději k 31.12.2020.

 

4. Děti dle věku – od nejstarších po nejmladší bez trvalého pobytu dítěte na území obce Nová Ves.

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným
pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu
Podpis zákonného zástupce:

Datum:

 

Všechny potřebné dokumenty dodejte do mateřské školy v termínu od 2.5. do 11.5.2020 / viz. pokyny výše /.

 

 

Martina Srncová                                                                                                           Nová Ves 7.4.2020

pověřená  řízením MŠ