Co nás čeká do konce školního roku….

5. duben           Setkání s chovatelem ptáků na školní zahradě – dopoledne

18. květen        Společné fotografování na zahradě mš.  

13. červen       Plecha a Neplecha v lese – divadelní představení ve školce

9. červen         Rodinný den – vystoupení dětí na obecní akci

15. červen       Draci spí ve školce – děti ze třídy “ Draci “ si užijí společné odpoledne a nocování ve školce

Během měsíce května ještě oslavíme s maminkami jejich svátek a v červnu Den dětí.  Určitě pojedeme na celodenní výlet – nejspíš v červnu a vyrazíme na pár krátkých výletů do okolí,  také bude ještě čtení ve školce. O všech akcích budeme podrobněji informovat na stránkách školky a na nástěnce.

 

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018 – 2019 – ZŠ Veltrusy

Informace o vyhlášení zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018 – 2019 na ZŠ Veltrusy:

Vyhlášení zápisu


Vyhlášení zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018 – 2019
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018 – 2019 se koná ve středu 18. dubna 2018 od 13.30 do 18 hodin v budově ZŠ Veltrusy.

K zápisu se dostaví děti narozené v době od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a starší, které dosud školu nenavštěvují /včetně dětí, které získaly při loňském zápise odklad/.

Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní docházky. Rovněž je zápis povinný pro děti, které mají odloženou školní docházku z loňského školního roku.

Vezměte si s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče. Bližší informace k zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy – www.skola.veltrusy.cz.


 

Informace k zápisu


Vážení rodiče,

zápis do 1. třídy pro školní rok 2018 – 2019 se koná ve středu 18. 4. 2018 od 13.30 do 18.00 hodin.

U zápisu rodiče předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní docházky.

Rovněž je zápis povinný pro děti, které mají odloženou školní docházku z loňského školního roku.

Podle § 36 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

K zápisu se tedy dostaví rodič/es dítětem narozeným v období:

od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012

V případě, že se nemůžete k zápisu z vážných důvodů dostavit /např. nemoc dítěte!, je nutné se předem omluvit osobně nebo na tel. čísle 315 781 188 /příp. 731 617 991/ a domluvit si náhradní termín zápisu.

I v letošním roce využijeme rezervační systém, který Vám umožní vybrat si zarezea·vovat si čas, kdy se do školy k zápisu dostavíte. O spuštění rezervací budete informováni na webových stránkách školy – pravděpodobný termín spuštění a·ezervačního systému je úterý 3. dubna 2018.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz§ 37 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. školský zákon).

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že obdrží dvě doporučení k odkladu /všechny náležitosti spojené s odkladem musí být vyřešeny do 30. dubna 2018/.

 

Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost.

 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k pl nění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Po podání žádosti o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání /u zápisu/ rozhoduje o přijetí ředitel školy ve správním řízení. Na základě školského zákona č. 56112004 Sb. ve znění pozdějších předpisů nebude rozhodnutí o přij etí automaticky zasíláno ani vydáváno, ale bude oznámeno těmito způsoby:

  • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě u vchodu do školní budovy
  • zveřejněním seznamu „př ijatých i nepřijatých dětí na webových stránkách školy

Seznam bude obsahovat registrační číslo dítěte, které bude dítěti přiděleno během zápisu. Seznam bude zveřejněn oběma výše uvedenými způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín vyvěšeni je stanoven na den: 25. 4. 2018.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. V případě potřeby nebo zájmu si můžete písemné rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte osobně vyzvednout v ředitelně.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě na Vaši adresu.

 

Ředitelka Základní školy Veltrusy, příspěvková organizace, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí či nepřijetí žáka na základě ustanovení § 36 a§ 46 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění v případě, pokud počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci žáků překročí kapacitu maximálního počtu žáků základní školy.

Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2018/2019

  1. Trvalé bydliště ve Veltrusích a ve spádové oblasti školy.
  2. Sourozenec žáka již navštěvuje ZŠ Veltrusy.
  3. Ostatní žadatelé – v případě, že nebude naplněna kapacita školy.

V případě, že počet zájemců převýší kapacitu školy, bude se o přijetí rozhodovat losováním. Termín losování bude oznámen. Losování provede ředitelka školy za přítomnosti zástupce zřizovatele a zástupce Rady školy.

O průběhu losování bude pořízen protokol.

Kritérium č. 1 má přednost před ostatními kritérii. Ke kritériím č. 2 – 3 se bude přihlížet v případě nedostatečné kapacity školy.

Kritéria pro přijímání žáků byla projednána se zřizovatelem školy.

 

Ve Veltrusích dne 26. 2. 2018

Mgr. Světlana Racková
ředitelka školy


 

Odpoledne pro předškoláky


Vážení rodiče,
ve středu 14. března 2018 jsme pro Vás a Vaše děti od 14 do 17.00 hodin připravili Odpoledne pro předškoláky.

Děti budou mít možnost si ve Vaší přítomnosti v klidu vyzkoušet nejrůznější aktivity určené pro předškoláky a také blíže poznat školní prostředí.
Společně s dětmi prožijete i vy rodiče první školní chvíle a také budete mít možnost si školu prohlédnout a popovídat si při tom se svými dětmi o jejich prvních školních dojmech a pocitech.
V případě, že máte v souvislosti se zahájením školní docházky Vašeho dítěte jakékoliv pochybnosti /např. zda je dítě pro školní docházku zralé, jak řešit některé zdravotní problémy dítěte apod., budete mít možnost své otázky probrat se zkušenými pedagogy prvního stupně, se speciální pedagožkou, školní psycholožkou i vedením školy.

Najděte si čas a přijďte se do školy s dětmi podívat. Prožijete příjemné chvíle společně se svými dětmi a současně pomůžete udělat svému dítěti další krok k tomu, aby se na blížící se vstup do základní školy těšilo a nemělo z něj zbytečné obavy.

Těšíme se vás.

Jménem žáků i pedagogického sboru ZŠ Veltrusy

Mgr. Světlana Racková
ředitelka školy


 

Ke stažení:

Vyhlášení zápisu

Informace k zápisu

Odpoledne pro předškoláky

 

Další informace k zápisu budou zveřejněny na stránkách školy.