Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2019/2020

Směrnice č. 1 /2019

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v Mateřské škole Nová Ves, okres Mělník, příspěvková organizace

 

   Ředitelka Mateřské školy Nová Ves, okr.Mělník, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Nová Ves v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

    Do mateřské školy jsou přijímány děti, které splňují následující podmínku:

dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny dle zákona č. 561/2004 Sb. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání mateřské školy.

Základní ustanovení:

 

I.

    K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá dítě v posledním roce školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné (novelou školského zákona – zákon č. 561/2004 Sb. – vydanou pod číslem 178/2016 Sb. se s účinností od 1.1.2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání, do kterého děti nastoupily poprvé 1.9.2017).

 

II.

   Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky, nejdříve však od 2 let věku dítěte. Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a stanovení zkušebního pobytu dítěte, který nesmí přesáhnout tři měsíce.

 

III.

    O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami (přiznaná podpůrná opatření) k předškolnímu vzdělávání a možnosti vytvořit podmínky pro danou integraci rozhoduje ředitelka školy po dohodě a písemném vyjádření školského poradenského zařízení a pediatra (§ 34 odst. 6 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).

V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě

dětí dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.

 

IV.

 

   Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy řádné očkování. Výjimkou podle § 46, odst. 4, zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, jsou děti, pro které je docházka do mateřské školy povinná.

 

 


V.

 

    Při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce:

Kritéria

 

 

 KRITÉRIA 

 

1.

 

Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi poslední rok před zahájením povinné školní docházky tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2019(tyto děti se přijímají přednostně podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění) a děti s trvalým pobytem v Nové Vsi s odkladem školní docházky.
2. Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi od nejstaršího k nejmladšímu, které dovrší věk nejméně 3 let k 31.8.2019.
3. Děti s trvalým pobytem v Nové Vsi, které dovrší věk 3 let nejpozději k 31.12.2019.

 

4. Děti dle věku – od nejstarších po nejmladší bez trvalého pobytu dítěte na území obce Nová Ves.

 

Administrativní zabezpečení zápisu

 

  1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vydává (a řádně vyplněnou a lékařem potvrzenou přijímá) ředitelka školy.

 

  1. O přijetí, popř. o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., § 183,odst.2 ve znění k 01.01.2012 rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno dne 20.5.2019 následujícím způsobem – zveřejněním seznamu přijatých dětí na veřejnosti přístupném místě v mateřské škole – vitrína MŠ a na veřejné vývěsce Obecního úřadu Nová Ves a na webových stránkách mateřské školy. Případné rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno zákonným zástupcům v písemné podobě doporučeným dopisem. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

 

  1. 3. Možnost nahlížet do spisu stanovila ředitelka MŠ na den 21.5.2019 od 9hodin do 14 hodin v ředitelně MŠ Nová Ves 70, 277 52.

 

  1. Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání postupuje ředitelka školy v souladu s výše uvedenými kritérii a touto směrnicí.

 

  1. Mateřská škola přijme v souladu s § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví pouze dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci / doloženo písemně/.

 

  1. Proti rozhodnutí ředitelky školy se mohou zákonní zástupci odvolat ve lhůtě 15 dnů v souladu s poučením uvedeným na rozhodnutí.

 

  1. Trvalé bydliště Nová Ves tzn. Nová Ves, Miřejovice, Staré Ouholice, Nové Ouholice, Vepřek.

 

  1. Dětem budou při zápisu přidělena registrační čísla, pod kterými budou zveřejněny informace o přijetí.

 

Závěrečná ustanovení :

 

Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku (na uvolněná místa, do naplnění kapacity školy).

 

V Nové Vsi dne 18.3.2019.                                   

                                                                                                          Martina Srncová

                                                                                                        pověřená řízením mateřské školy